Nu krävs en samverkande antimilitaristisk röd-grön vänster

Den skenande militarismen, det brännande hotet mot klimat den biologiska mångfalden, de ökande inkomstklyftorna och tillväxten av fascistoida högerströmningar och partier måste slås tillbaka.

För den socialistiska röd-gröna vänstern handlar det om att på många frontavsnitt söka samverkan med miljö- och fredsrörelserna, liksom med aktiva kampberedda strömningar inom fackföreningsrörelsen och Hyresgästföreningens organisationer.

Men vi tror också att det nu krävs att den socialistiska rödgröna vänsterns organisationer och publikationer själva söker sig till fastare samverkan med varandra.

Att det finns en stor mängd frågor där samverkan skulle kunna ha en stor positiv betydelse är uppenbart.

Samtidigt är det av stor vikt att grunden för en samverkan inom den röd-gröna socialistiska vänstern definieras på ett klart och tydligt sätt. För att tala klartext: en avgränsning är nödvändig gentemot den socialliberala “vänster” som alltid till slut hamnar i knäet på det militärindustriella komplexet, och aldrig när det kommer till kritan vågar utmana det rådande kapitalistiska samhällssystemet.

Vi tror att det bästa sättet att göra en sådan avgränsning – att formulera det politiska “lackmustestet” – är att utgå ifrån ett begränsat antal centrala kampområden och krav som både är nödvändiga om framgång ska nås och som samtidigt direkt utmanar den etablerade makten och systemet.

För den akuta antimilitaristiska kampen är det uppenbart att en seriös röd-grön vänster måste stå enig bakom parollen:

Inte en kvinna, inte en man, inte en krona till den svenska NATO-krigsmakten!

I kampen mot klimathotet, miljöförstöringen och den pågående massutrotningen av livsformer måste den strategiska inriktningen vara:

En plan för nedväxt istället för ohållbar ständig tillväxt i förbrukningen av naturens resurser!

För att bidra till att eliminera den för miljön förödande lyxkonsumtionen, och för att komma åt den rådande horribla ojämlikheten:

Införande av en övre gräns för disponibel privat inkomst!

Detta kan ske genom skattesystemet eller på annat sätt. Som ett första steg skulle kravet kunna formuleras som att ingen ska ha en disponibel inkomst som överstiger den dubbla medianinkomsten för heltidsarbetande.

För att motverka parasitärt resursslöseri, konsumtionshets och miljöförstörelse:

Reklamfritt i alla radio- och tv-kanaler, liksom i alla så kallade sociala medier och i det offentliga rummet (gator och torg samt kollektivtrafiken)! Köpfrid!

Bankväsendet skall inte vara en spelplan för privatkapitalets spekulation, ränte- och avgiftsutplundring och en bastion för storfinansen makt. Bankväsendet skall vara “public service”. Bankerna skall vara allmännyttiga demokratiskt institutioner under demokratisk kontroll:

Bankväsendet skall vara i samhällets ägo!

Fast listan på områden, inom vilka den socialistiska rödgröna vänstern rimligtvis kan och bör samverka, skulle kunna göra mycket lång, menar vi att de ovan presenterade exemplen räcker som en plattform att utgå ifrån. De är steg i den nödvändiga samhällsomdaningen, och anger färdriktningen.

För dem som ryggar inför tanken på att i praktiken tvingas utmana militarismen och kapitalets makt är de oacceptabla. Lackmustestet fungerar.

Om vi är överens om inriktningen som angivits i de fem exemplen ovan framstår det som mer än naturligt att mått och steg snarast vidtas för en utveckla en samverkan inom den socialistiska röd-gröna vänstern. Det rådande läget kräver att alla tar sitt ansvar.

ENADE VI STÅ – SÖNDRADE VI FALLA!

eFOLKET
Ledarredaktionen

You May Also Like