Vad är det för mening att som konsument jämföra och leta efter låga priser om företagen ändå redan gemensamt har bestämt vad varorna ska kosta?

Konkurrensverket har gjort razzia mot flera livsmedelsföretag i Sverige – Företag misstänks ha samordnat priser

Konkurrensverket har gjort oanmälda besök hos flera företag inom livsmedelsbranschen i mellersta och norra Sverige. Myndigheten misstänker att företagen på ett otillåtet sätt har samordnat inköps- och försäljningspriser. Samtidigt har även konkurrensmyndigheten i Finland gjort inspektioner hos företag inom livsmedelsbranschen – inspektioner som delvis varit samordnade med de svenska.

De indikationer som finns på att det kan ha förekommit otillåtet samarbete har gjort att Patent- och marknadsdomstolen gett Konkurrensverket tillstånd att göra platsundersökningar (oanmälda besök) för att säkra ytterligare bevis i ärendet. Och i Finland har den finska konkurrensmyndigheten, samtidigt med de platsundersökningar som har genomförts i Sverige, utfört inspektioner hos vissa företag aktiva inom samma bransch. Platsundersökningarna i Sverige och Finland har delvis genomförts i samarbete mellan de två nationella konkurrensmyndigheterna.

Konkurrensverket har nu inlett en utredning, och det fortsatta arbetet får visa om det finns grund för misstankarna att det kan ha förekommit överträdelser av konkurrenslagen.

Konkurrensverket får utökad budget för konkurrenstillsyn

Samtidigt står det nu klart att Konkurrensverket får ökade resurser för att kunna upprätthålla och stärka en effektiv och tillförlitlig konkurrenstillsyn. Det framgår av den budgetproposition som Regeringen presenterade under onsdagen.

– Jag välkomnar Regeringens besked om ökade resurser till Konkurrensverket. Det är en kraftfull satsning på en förstärkt konkurrenstillsyn. Den ger oss större möjligheter att utveckla vår tillsynsverksamhet. Med ökade medel till vårt förfogande får vi ännu bättre förutsättningar att ingripa mot allvarliga konkurrensproblem som skadar konsumenter och samhällsekonomi, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Rikard Jermsten.

30 miljoner kronor per år

Enligt Regeringens besked i budgetpropositionen kommer Konkurrensverkets verksamhet få 30 miljoner kronor per år i ökat ramanslag för att stärka konkurrenstillsynen.

Konkurrensverkets uppdrag är att verka för väl fungerande marknader. Det sker genom den tillsynsverksamhet som myndigheten bedriver och genom det utredningsarbete som Konkurrensverket genomför med syfte att utveckla och sprida ny kunskap om hur marknader fungerar. Med stöd av den kunskapen kan Konkurrensverket påtala behovet av och föreslå förändringar som främjar konkurrensen i Sverige.

– Ökade resurser ger oss möjlighet att intensifiera vårt arbete och prioritera fler frågor som rör konkurrenssituationen på olika marknader. En väl fungerande konkurrens och en effektiv offentlig upphandling är nödvändiga funktioner för att lösa viktiga samhällsutmaningar, säger Rikard Jermsten.

Läs också:

Ökad konkurrens är ingenting att sträva efter

You May Also Like