Över 5.000 fordon passerar varje dygn Hjulstabron… (Foto: Wikipedia)

Hjulstabron ska byggas om

Hjulstabron, på riksväg 55 norr om Strängnäs, korsar Mälarleden vid Hjulstaviken via Märsön. Det är en viktig passage över sjön Mälaren. Nu ska bron byggas om, och anledningen är ökad säkerhet, ökad tillgänglighet och bättre transportkapacitet på Mälarleden.

Bron byggdes år 1953 och är i behov av upprustning, framförallt vad gäller de rörliga delarna. För att större fartyg ska kunna passera vid Hjulstabron behöver den öppningsbara delen av bron antingen byggas om eller ersättas med en ny bro.

Finns ett miljötänk

Trafikverket har definierat Hjulstabron som en brist i den nationella planen för transportinfrastrukturen. Målet är att farleden som helhet anpassas för fartyg med ökad lastkapacitet. Det är ett led i Trafikverkets arbete för mer effektiva och hållbara godstransporter i framtiden – det vill säga färre godstransporter på vägarna och i stället fler godstransporter till sjöss.

Om Hjulstabron

Hjulstabron ligger i Enköpings Kommun och förbinder de två städerna Enköping och Strängnäs. Men det är många i vår region som använder denna körsträcka. Många Eskilstunabor åker denna väg om man exempelvis ska till Arlanda eller Uppsala.

Bron har en segelfri höjd på 6 meter och byggdes alltså 1953. Den går över den allmänna sjöfarleden mellan Södertälje och Västerås/Köping. Bron är 520 meter lång och är Sveriges största svängbro med ett svängspann på 87 meter.

Trafikläget på och under Hjulstabron

Cirka 2.000 fartyg och ett antal tusen fritidsbåtar trafikerar sjöfarleden årligen.

Trafikmätningar av biltrafiken på bron (år 2012) visade då att det i snitt passerade cirka 5.000 fordon per dygn på bron, varav andelen tung trafik var 14 procent. Idag är den siffran troligtvis betydligt högre…

You May Also Like