Het programdebatt inom Vänsterpartiet

Kjell Östberg, historiker och medlem i Vänsterpartiet och föreningen Socialistisk Politik, förmodar att förslaget till nytt partiprogram kommer att på partiets kongress i maj starkt ifrågasättas. Redan nu nagelfars programförslaget i Vänsterpartiets lokala organisationer, och kritiska motioner kommer att till kongressen lämnas in från många håll .

Kjell Östbergs artikel har också varit publicerad i tidningen Internationalen.

Kjell Östberg. Som menar att programförslaget, av den redan pågående debatten att döma, nog kommer att starkt ifrågasättas vid Vänsterpartiets kongress i Jönköping.

I höstas lade Vänsterpartiets programkommission fram sitt förslag till nytt partiprogram och nu går som sig bör debattens vågor höga inom partiet. I Flamman och Internationalen, på Vänsterns debattforum, hos Gröna Vänstern och andra Facebooksidor och på hemsidan Vänsterdebatt.se har en rad invändningar dryftats.

Ja, alla är inte missnöjda. Äntligen ett program som talar till vanliga människor, som är fritt från tunga teoretiska resonemang, som försöker formulera vänsterns berättelse om en bättre värld och lyfter fram det som förenar oss alla, kan det heta.

Men av naturliga skäl är det de kritiska rösterna som hörs, de som vill förändra – eller kanske avslå hela programmet. Därför snickras det just nu på motioner i hela Vänsterlandet. Motionstiden går ut om mindre än en månad, den 8 februari, och vill man söka bredare stöd, till exempel från sin lokalförening. börjar det brinna i knutarna.

Den fråga som från början väckt störst uppmärksamhet är nedtoningen och uttunnandet av partiets socialistiska mål.

Kommissionen nöjer med vaga formuleringar som att “slå in på en socialistisk väg framåt handlar om att organisera arbetet på bättre sätt, för att bygga ett samhälle där vi kan leva friare liv” och de systemförändrande kraven, alltså krav som tydligt pekar fram mot ett annat samhälle lyser med sin frånvaro.

Men hur kan vi närma oss målet om vi inte har någon kompass, kan det heta i diskussionsinläggen.

Här kan vi se fram mot många motioner. I de som redan finns spridda riktar man särskilt in sig på att ge den inledande paragrafen en tydligare inriktning. Ofta knyter man an till den inledning som fanns i det förra programmet: “Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund.”

Ett annat tema som tonats ner handlar om den sociala kampen. I en motion från V-föreningen Majorna heter det:

Det är genom att delta i och stärka folkrörelsearbetet som vi kan förskjuta ramarna för vad som är politiskt möjligt. Därför är det avgörande för Vänsterpartiet att stödja sådana rörelser som försvarar arbetare och låginkomsttagare oavsett hur majoritetsförhållandena ser ut i parlamentariska församlingar eller vår roll där”.

I en annan motion framhålls att medan vänster traditionellt pekat på betydelsen av en bred utomparlamentarisk kamp för att nå viktiga politiska reformer talar programförslaget vagt om “förhandlingsstyrka”. Här kräver motionärerna att man lyfter fram betydelsen av “den breda palett av kampformer, där strejker, demonstrationer och olika former av civil olydnad spelat en avgörande roll”.

Debatten om partiets miljö- och klimatpolitik gick het inför den förra kongressen. Den lär knappast bli mindre omfattande i vår. Det klimatpolitiska nätverket driver på för att få förslag till förbättringar till programförslaget.

En annan fråga som kommer att få stort utrymme i motionsbehandlingen är säkerligen utrikespolitiken. I programförslaget finns inga krav på att Sverige ska lämna NATO efter en eventuell anslutning (och inte heller EU). Gissa om det är motioner på gång här!

Men det finns också ett antal motioner som menar att programmet i sin helhet måste avvisas. motionärer från Uppsala skriver:

Förslaget liknar mer till form och innehåll en politisk valplattform och inte en grund att stå på för ett socialistiskt och feministiskt parti. Att genom ändringsförslag försöka lappa och laga ett in grunden dåligt förslag är inte möjligt”.

Det som behövs är ett program som kortfattat, ideologiskt och principiellt beskriver Vänsterpartiet som det socialistiska och feministiska parti vi är, menar motionärerna från Uppsala

Förslaget är för luddigt, heter det i en motion antagen av Majorna i Göteborg. Det ger partiledningen för stort manöverutrymme att agera oberoende av medlemmarnas uppfattningar. Återremittera, är budskapet.

Ett par av partiets tidigare ledare, Johan Lönnroth och Stig Henriksson underkänner också förslaget, men nöjer sig inte med att skicka tillbaka det. De har istället skrivit ett eget förslag, betydligt kortare, rappare och mer kärnfullt än programkommissionens, och med den stolta inledningen “Vänsterpartiet verkar för frihetlig socialism”.

De ombud som samlas till Vänsterpartiets kongress i Jönköping i början av maj kommer nog bara i begränsad utsträckning kunna njuta av hägg och syren. Folkrörelsedemokratin har sitt pris.

Kjell Östberg

LÄS OCKSÅ: Vänsterpartiet programdebatt 2024

You May Also Like