Riksdagens plenisal. Om regerngen får som den vill kommer här beslutet om att stadfästa Sveriges vasallstatus gentemot främst USA att klubbas igenom. Med stöd från (s) och (sd). Vänsterpartiets motion mot Nato-medlemskap har säkert stöd från många gräsrotssocialdemokrater och socialdemokratiska partimedlemmar som vill hålla fast vid Palme-linjen. Men den högsta socialdemokratiska partiledningen har ett annat synsätt, och har valt militarismen och allians med högern. Foto: riksdagen.se

Vänsterpartiets riksdagsmotion mot NATO-medlemskap

Vänsterpartiet motsätter sig regeringens proposition om Sveriges anslutning till militäralliansen NATO.

Bevarande av alliansfriheten genom nej till NATO-medlemskap är motionens huvudpunkt. Men motionen innehåller också en rad punkter som handlar om bland annat NATO-baser och kärnvapen i händelse av att riksdagen ställer sig bakom regeringens proposition.

Vänsterpartiets motion består av 13 punkter:

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen avslår regeringens proposition 2022/23:74 Sveriges medlemskap i Nato.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska fortsätta att vara militärt alliansfritt och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige vid en anslutning till Nato ska göra tydligt att man inte har för avsikt att tillåta permanenta baser eller stadigvarande närvaro av allierade styrkor på det egna territoriet under fredstid och därför begära sådana garantier, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska förbli en kärnvapenfri stat och tillkännager detta för regeringen.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige inom Nato ska driva principen om “No First Use” och tillkännager detta för regeringen.
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige inte ska ställa sig bakom att kärnvapen har en avskräckande förmåga och tillkännager detta för regeringen.
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige, i arbetet inom Nato, inte ska vara del i s.k. nuclear sharing och tillkännager detta för regeringen.
 8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör anta en nationell lagstiftning som förbjuder införsel och transitering av kärnvapen på svenskt territorium i både freds- och krigstid och tillkännager detta för regeringen.
 9. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska oaktat ett svenskt medlemskap i Nato förbehålla sig rätten att gå med i FN:s konvention om förbud mot kärnvapen samt ha rätt att inte stå bakom Natos uttalanden om kritik mot konventionen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 10. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige aldrig ska delta i Natos övningsverksamhet som inkluderar övning i användandet av kärnvapen såsom Snowcat och tillkännager detta för regeringen.
 11. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige, i arbetet inom Nato, inte ska ingå i Nuclear Planning Group och tillkännager detta för regeringen.
 12. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska förbehålla sig rätten att inte stödja Natos uttalanden om kärnvapen och i alla typer av samarbeten med Nato aktivt bör använda sig av fotnoter för att markera avståndstagande till kärnvapen och tillkännager detta för regeringen.
 13. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska ta initiativ till en ordning för kontinuerlig förankring av Natopolitiken med riksdagens samtliga partier och tillkännager detta för regeringen.

Läs hela motionen, med argumenteringen för punkterna ovan.

You May Also Like