Folk och kultur – ny plattform för kulturens roll i samhällsutvecklingen

Mellan den 7-10 februari håller Folk och Kultur sitt första konvent som arrangeras i Munktell-staden i Eskilstuna. Det är Sveriges länsinstitutioner som arrangerar konventet som till stor del går ut på hur viktigt det är att synliggöra den regionala kulturens betydelse.

2011 infördes Kultursamverkansmodellen vilket blev starten för ett utökat samarbete inom kulturen på en regional nivå. Tidigare var det staten som avgjorde vilka regionala kulturinstitutioner som var berättigade till statligt stöd. Nu är det Kulturrådet som beslutar om fördelningen efter samråd med Samverkansrådet. Där ingår utöver Kulturrådet även Konstnärsnämnden, Kungliga Biblioteket, Länsstyrelserna, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksteatern, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Svenska Filminstitutet. Kultursamverkansmodellen ska ge befolkningen i landet möjlighet att ta del av ett varierat kulturutbud.

Det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur har planerats noga under två år och ska fungera som en plattform för diskussioner och nytänkande inom kulturpolitiken. De frågor som födde idén om Folk och Kultur var: Hur ska vi synliggöra den regionala kulturens betydelse? Visa kulturens roll i samhällsutvecklingen ur ett regionalt perspektiv? Hur samlar vi politiker från alla olika områden och nivåer på en och samma plats, för att uppleva, delta och få en större kunskap om kulturens betydelse i vårt gemensamma samhällsbygge?

Länsteatrarna i Sverige, Länsmuseernas Samarbetsråd, Regional Musik i Sverige tillsammans med organisationen Hela Sverige ska leva har publicerat en debattartikel där de lyfter fram att satsningen på kultur och konst är en nödvändighet i dagens politiska klimat, utan kultur är det omöjligt att upprätthålla en demokrati. Debattartikeln avslutas med en uppmaning till regeringen att sluta prata och börja agera, Sverige behöver ett kulturlyft.

Folk och Kultur ska vara ett forum där bland annat politiker, konstnärer, forskare, media och kulturbranschen kan mötas för att utbyta erfarenheter och inspirera till ny kunskap. Samtidigt kommer en mängd olika kulturaktiviteter anordnas med allt från musik och teater till design och hantverk. På Stiga Sport Arena kommer det finnas ett utställartorg dit alla är välkomna. Förhoppningen var att landets alla regioner skulle delta, så blev det tyvärr inte. Istället har flera andra utställare tillkommit.

Konventet bjuder också på mängder av intressanta seminarier där demokratifrågor och kulturpolitik har en stor roll. Folk och Kultur har en värdegrund som utgår från demokratiska värderingar. Både arrangörer och utställare ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Folk och Kultur har även nolltolerans mot rasism och främlingsfientlighet.

Mikael Ström

Var: Munktellstaden, Eskilstuna
När: 7-10 februari
Mer info och biljetter: folkochkultur.se

You May Also Like