På Nybroplan vid ån i centrala Eskilstuna vill Kommunen ha restaurangverksamhet i framtiden…

Eskilstuna Kommun skapar förutsättningar för restaurangverksamhet vid ån

Eskilstuna Kommun planerar för att skapa förutsättningar för restaurangverksamhet nära Hamngatan/Nybroplan vid ån i centrala Eskilstuna. Syftet är att gynna utvecklingen av centrum och höja Eskilstunas attraktivitet, säger man.

Kommunen planerar att upplåta mark för serveringsändamål, exempelvis restaurang- eller kaféverksamhet. Detta görs för att gynna ett attraktivt centrum och bidra positivt till de områden i staden som ligger nära Eskilstunaån, det så kallade årummet. Det är också ett led i att nå en av Eskilstunas visioner – att skapa ett gott liv för invånare och verksamma i Eskilstuna Kommun, säger man.

”Positivt för hela stadskärnan”

– Årummet är en fantastisk tillgång för stadskärnan. Genom att fylla på med mer innehåll, både i form av verksamheter inom mat och dryck och även med ett utökat utbud av saker att se, göra och uppleva, skapar vi fler besöksanledningar och längre vistelsetid. Att aktivera årummet med sitt centrumnära läge kommer att vara positivt för hela stadskärnan, det är en del i centrumutvecklingsarbetet som vi tror mycket på, säger Christina Blomberg, stadsutvecklingsstrateg på Stadsbyggnadsförvaltningen.

Den blå rektangeln på kartan visar ungefär det område som planeras för markupplåtelsen vid Eskilstunaån.

Byggnaden ska vara nyskapande

Den aktuella marken ligger nära Hamngatan/Nybron inne i centrala Eskilstuna. Markytan kan maximalt bebyggas av cirka 140 kvadratmeter, förutsatt att nödvändiga tillstånd som till exempel bygglov och startbesked har erhållits. Kommunen ställer höga krav på den byggnation som kan göras på platsen vid ån, både vad gäller utformning och anpassning till omgivningen. Byggnaden ska upplevas som nyskapande med en spännande formgivning och på så sätt ge ett positivt tillskott till platsen.

– Vi vill upplåta marken till en intressent som tror på långsiktigt engagemang och som vi bedömer kommer kunna vara med och utveckla årummet och Eskilstuna Centrum på ett positivt sätt, säger Daniel Ryttar, exploateringsingenjör.

Det fanns en gång i tiden en restaurang vid ån i centrala Eskilstuna – Restaurang Pråmen i Stadsparken.

You May Also Like