Energibehovet växer snabbare än förnybar kapacitet

Kolförbrukningen växer dramatiskt i flera stora länder, främst i Asien. Medan de förnyelsebara energikällornas ökningstakt har minskat de två senaste åren. I Kina fortsätter investeringar i förnyelsebar energi att öka, medan de trendmässigt har minskat i övriga världen sedan 2011.

I mars 2019 rapporterade Internationella energibyrån (IEA) att det globala energibehovet ökade med 2 procent 2018 – den kraftigaste ökningen de senaste decenniet och nästan dubbelt så mycket som genomsnittet under den perioden. Ökningen berodde på stark total ekonomisk tillväxt samt ökar efterfrågan på uppvärmning och kylning.

Trots att många kolkraftverk runt om i världen har lagts ner, är kol ändå fortfarande det dominerande bränslet för att generera el. Kolförbrukningen i världen har faktiskt ökat de två senaste åren. även om kolet är det fossila bränslet som används minst i värden, För elektrisk produktionen är kolet det näst viktigaste efter fossilgas, som på många håll ersätter gamla kolkraftverk, främst i USA och Kina.

Kolförbrukningen växer dramatiskt i flera stora länder, främst i Asien. Kina meddelade nyligen planer på att bygga minst 300 nya koleldade kraftverk. Utsläppen av växthusgaser från kolkraftverken ökade 2018 med 2,5 procent förra året.

Det finns idag inga tecken på att världen håller på att ersätta de fossila bränslena med förnybara energikällor. Den totala användningen av energi fortsätter däremot att växa. Det finnas alltså ännu inga tecken på att sol- och vindenergin ersätter fossila bränslen, de bidrar bara till den totala ökningen av energikonsumtionen i världen.

De förnyelsebara energikällornas tillväxt 2000 – 2018

Bilden visar att de förnyelsebara energikällornas ökningstakt har minskat de två senaste åren.

Nyinvesteringar i förnyelsebar energi i Kina och övriga världen 2004-2017

I Kina fortsätter investeringar i förnyelsebara energi att öka, medan de trendmässigt har minskat i övriga världen sedan 2011.

Den inledande uppgången i sol- och vindkraft i Europa och på andra håll – den boom som nu har stannat där – berodde i stor utsträckning på generösa bidragssystem.

Det ledde också till exploderande subventioner för regeringar. Dessa kostnader överfördes ofta till användarna i form av högre elräkningar, vilket skapade motreaktioner. Därefter har regeringar börjat hålla nere subventionerna vilket gjort det är mindre lönsamt att satsa på förnybar elproduktion. Även Kina beslöt i fjol att börja dra ned på subventionerna.

Även om efterfrågan på alla former av energi växer, är det som händer med den elektriska energisektorn särskilt viktigt, för det är till den de förnyelsebara energikällorna levererar energi. När de fossila bränslen ska ersättas så kommer det att innebära omfattande elektrifiering, vilket dramatiskt ökar behovet av att generera el. Den globala efterfrågan på el växte kraftigt med hela 4 procent 2018, det vill säga dubbelt så mycket som energikonsumtionen totalt, som bara ökade med 2 procent.

Fördelningen mellan olika energikällor när det gäller den totala energiförbrukningen och när det gäller förbrukningen av elektrisk energi, se tabeller nedan.

Energi och elkonsumtion i världen 2018
Totalt miljoner ton oljeekvivalenter (Mtoe/år) och Procent (%).

Energityp Mtoe %
Olja 4662 34
Kol 3309 24
Fossilgas 3772 27
Fossilt 8743 85
Atom
611
4
Vattenkraft 948
7
Vind 280 2
Sol 140 1
Övrigt förnyelsebart 140 1
Förnyelsebart totalt 1508 11
Vind & sol totalt 420 3
Summa: 13 865 Mtoe 100%

Elektrisk energi-konsumtion 2018
Totalt miljoner Terrawatt-timmar (M-TWh) och procent (%)

Energityp MTWh %
Olja 803 3
Kol 6183 23
Fossilgas 10101 38
Fossilt 17087 64
Atom
2701
10
Vattenkraft 4193
16
Vind 1240 4,5
Sol 620 2
Övrigt förnyelsebart 775 2,5
Förnyelsebart totalt 1508 25
Vind & sol totalt 420 6,5
Summa: 26 615 MTWh
100%

You May Also Like