Bild från gigstr.com

De som tror på Dagens Nyheter och kapitalismen är rejält blåsta

Häromdagen hade Dagens Nyheter en ledare till försvar för det ekonomiska system, kapitalismen, som inte bara skapar enorma ekonomiska klyftor utan också har bidragit till att allt fler djur och växtarter utrotas. Allvarligast är den besinningslösa förbränningen av den fossila energin som har fått koldioxidhalten i atmosfären att stiga med rekordfart.

Dagens Nyheter skriver ”De som tror på grön planekonomi har blivit blåsta… Kinas femårsplaner forcerade fram vindkraftverk som inte genererar el. Klimatdebatten har återaktualiserat tankar om att despoti och planerad ekonomi skulle vara effektiva för en grön omställning. Jonas Grafströms rapport om Kinas vindkraftsutbyggnad visar att den föreställningen är ett luftslott.” https://www.dn.se/ledare/de-som-tror-pa-gron-planekonomi-har-blivit-blasta/

Nej, Kina är inte alltid bäst – men oftast bättre än USA – när det gäller satsningen på teknik, som innebär mindre slöseri med energiresurser. Den kinesiska vindkraften ger också elenergi, men med lägre verkningsgrad än USA:s vindkraft. Men totalt sett har vindkraften i Kina under de senaste tio åren levererat mer elkraft än USA:s vindkraftverk. DN:s påstående här ovan ”som inte genererar el” är alltså en ren lögn.

När det gäller andra tekniksatsningar som har långsiktigt positiva klimateffekter har den kinesiska planerade ekonomiska utvecklingen varit överlägsen USA:s profitstyrda ekonomiska politik.

USA har till exempel inte genomfört några satsningar på ett modernt järnvägsnät. Järnvägsnätet var som störst på 1920-talet, sedan dess har nästan hälften av järnvägarna i USA lagts ner.

Den enda snabbtågsjärnvägen i USA är den så kallade Northeast Corridor (NEC), som går från Washington via New York till Boston. Vissa tåg, dock inte alla, kan på delar av sträckan köra upp till 200 kilometer i timmen på denna helt elektrifierade (!), som är 73 svenska mil lång. Den planerade höghastighetsbanan mellan Los Angeles och San Francisco beräknas vara färdig om cirka 15 år.

På stora delar av USA:s järnvägsnät drivs dock tågen av diesellok, eftersom banorna inte är elektrifierade. Järnvägarnas viktigaste uppgift i USA har länge varit att transportera de fossila bränslena, kol och olja, samt järn.

Kina har däremot under 2 000-talet byggt ut sina elektrifierade järnvägar. Hälften av Kinas järnvägsnät är byggt efter 1995. Kina har under kort tid byggt 1 300 mils snabbtågsjärnvägar alltså nästan 20 gånger så lång sträcka som USA:s enda snabbtågsjärnväg. Mer än hälften av sträckorna är byggda för att kunna köra upp till 350 kilometer i timmen.

Det går naturligtvis att hitta exempel, där USA kapitalistiska anarki fungerat bättre än Kinas kapitalistiska planering, men mycket tyder på att det är just genom planering som Kina på område efter område har gått ikapp USA och till och med förbi i fråga om teknikutveckling.

USA har, enligt den undersökning DN refererar till, tagit flera patent inom vindkraft än Kina, men det finns många andra sektorer där det omvända gäller, totalt sett gjorde Kina redan 2015 över en miljon patentansökningar, vilket motsvarade en tredjedel av alla ansökningar i hela världen. Därmed hade man passerat USA med råge.

I absoluta tal var de kinesiska ansökningarna 400 000 fler än USA:s. Även när det gäller vetenskapliga artiklar inom datavetenskap, rymd och fysikforskning har Kina passerat USA.

Även inom miljöområdet har Kinas planekonomi haft stora framsteg. Då man har återplanterat stora områden som under tidigare århundraden förvandlats till kal öken och bergsmarker.

Samtidigt finns i USA exempel på hur den kapitalistiska exploateringen av naturen är på väg att få katastrofala följder i delar av USA. I västra USA har till exempel ensidig odling av marknadsgrödor medfört sjunkande grundvatten och ökenspridning. https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/671927?programid=3737

Kina ekonomiska utveckling har under de senaste tre decennierna varit i särklass snabbast i världen, befolkningen har lyfts från ofta extrem fattigdom. Detta har skett genom en kombination av stark samhällsstyrning med planerad ekonomisk utveckling samt med hjälp av en liberal marknadspolitik.

Kina är idag en fullfjädrad kapitalistisk ekonomi, där de verkliga producenterna, den arbetande befolkningen, inte har någon kontroll över den produktionsapparat de verkar inom.

En allt större del av produktionsapparaten i Kina privatiseras så att privata aktörer kan göra sig allt rikare. Precis som i USA har statsledningen i Kina dessutom byggt upp en enorm övervakningsapparat som kontrollerar befolkningen.

Kina är idag dessutom tillsammans med USA en av de två ledande imperialistiska makterna i världen. På samma sätt som USA en gång genom kapitalexport och kontroll över råvaror i andra länder expanderade sin makt i världen gör nu Kina detta.

På grund av sin egen expansiva ekonomi och därmed ekonomiska styrka blir Kina nu en allt starkare imperialistisk makt medan USA allt mer tvingas använda militära medel för att försvara sitt imperialistiska herravälde. USA har nu i snart två decennier varit i krig för att kunna kontrollera främst den del av världen där de största fossila bränsletillgångarna finns.

Kina drog tydligen en klokare slutsats av sitt misslyckade anfallskrig mot Vietnam för 40 år sedan än vad USA har gjort av sitt misslyckade härnadståg i Indokina under samma tid.

Idag dominerat det kapitalistiska produktionssättet världen. I stort sett i alla länder i världen – med några få undantag, framför allt Kuba – dominerar ett produktionssätt, där företagens vinster är det viktigaste ekonomiska styrinstrumentet i ekonomin. En mindre del av dessa länder är borgerliga demokratier, medan merparten har mer eller mindre auktoritära styrelser.

Allt fler människor inser idag att detta ekonomiska system är på väg att föra världen till en katastrof, som i förlängningen hotar människans överlevnad på jorden. Detta leder till en desperation som tar sig många uttryck. Bland annat föreslår en del ur den vetenskapliga eliten att människors politiska inflytande ska minska och att någon form av elit ska fatta ”obehagliga” beslut, det vill säga beslut som ska stoppa rovdriften av naturens resurser. Detta är naturligtvis helt orimligt och skulle enbart leda till förödande konflikter inom den kapitalistiska eliten.

Världen behöver inte mindre av demokrati utan mer demokrati. Utan stöd av en bred majoritet av världens befolkning kommer en omställning inte att vara möjlig. Men en sådan omställning måste också innebära att vinsten som styrmedel för ekonomisk utveckling måste avvecklas och ersättas av demokratiska beslut som möjliggör en planerad ekonomisk utveckling.

Självklart kommer detta att motverkas till varje pris av den elit som har berikat sig på alla övriga människors bekostnad. Det är mot denna bakgrund man ska se Dagens Nyheters ledare tisdagen 23 april.

Visst finns det horribla exempel från Sovjetunionen på misslyckade planekonomiska satsningar. Men det finns också exempel på lyckade satsningar. När Sovjet redan under 1950-talet gick om USA i rymdkapplöpningen – och detta drygt tio år efter den fruktansvärda förödelse som det tyska angreppskriget mot Sovjetunionen hade inneburit, så är detta ett exempel på framgångsrik planekonomi.

USA:s reaktion på Sovjetunionens framgångsrika rymdsatsning blev inte mer kapitalistisk rymdpolitik utan istället en enorm US-amerikansk, statlig, planekonomisk satsning för att hämta in Sovjetunionens försprång och kunna sätta den första människan på månen.

Det övertag som USA har haft inom datateknik fram till våra dagar är en följd av just denna planekonomiska US-amerikanska rymdsatsning. Men nu när det endast är privata profitörer som tjänar pengar på vidareutvecklingen av datatekniken, så är USA på väg att tappa sitt försprång.

Dagens Nyheters bild av världen där marknaden leder till frihet, bortser från att marknadskrafterna leder till en enorm makt- och förmögenhetskoncentration, samt till allt större klasskillnader. Demokratin blir i ett sådant samhälle bara en fasad när allt fler beslut fattas bakom företagsledningars direktionsdörrar istället för i politiska församlingar.

De som tror att dagens kapitalistiska system ska kunna rädda världen från en katastrofal biologisk krasch är lika blåsta som Dagens Nyheters ledarredaktion.

Självklart är det viktigt att idag kritisera alla former av lyxkonsumtion som leder till ökad användning av fossila bränslen. Lyxkonsumtionen breder numera ut sig även i fattiga länder, som Kina och Indien, men där lever ändå den stora massan av invånare på en mycket lägre konsumtionsnivå än de flesta människor i Europa och USA.

USA och EU har stått för den störst andelen av de samlade koldioxidutsläppen i världen och har dessutom fortfarande en högre levnadsstandard än de flesta andra länder. Därför borde USA och EU ta det största ansvaret för att minska sin konsumtion.

Under krig och krislägen har vi tidigare tvingats inför ransoneringar och se till att knappa resurser delats rättvist. Vi kommer snart att tvingas till sådana åtgärder om vi ska ha en chans att rädda världen.

Vi kan inte kräva uppoffringar för människor som redan idag har små marginaler. Vi befinner oss nu vid tillväxtens slut, vi är i en kristid när det istället handlar om nedväxt och då måste vi kapa från toppen, det vill säga all lyxkonsumtion.

Vad som behövs är en demokratisk planering som sätter gränser för exploatering av miljöer, människor och alla andra levande varelser på den här planeten.

Dagens Nyheters angrepp på planerad ekonomi och hyllande av marknadsekonomin är patetiskt med tanke på att det är just jakten på vinster som leder till dagens ödesdigra exploatering av världens alla naturresurser. DN vill helt enkelt lösa klimatkrisen genom att satsa på det receptet, som är på väg att ödelägga människors, djurs och växters livsmiljöer på jorden.

Dagens Nyheters skriver i ledarens slutkläm: ”Vinst och andra marknadsekonomiska incitament får människor att i varje steg hushålla med resurser och fokusera på de konsumenter som i slutänden ska använda det som produceras.” Man kan verkligen fråga sig på vilken planet Dagens Nyheters ledarredaktion befinner sig.

Hans Foste Hjälte

Här finns hela DN:s ledartext:

De som tror på grön planekonomi har blivit blåsta

https://www.dn.se/ledare/de-som-tror-pa-gron-planekonomi-har-blivit-blasta/

PUBLICERAD 2019-04-22

 

You May Also Like