Ska Sverige bli en US-amerikansk lydstat?

Denna artikel, författad av Larsolov Olsson, har också varit publicerad i nättidningen Internationalen.

Amerikanska militära trupper och krigsmaskiner får röra sig ”obehindrat” (“unimpeded”) på 17 svenska försvarsanläggningar, eller ”alla”, enligt nyhetsbyrån AP. Avtalet ger USA rätten att stänga ute svensk närvaro på dessa platser. Därutöver ska USA ha tillträde till flygplatser och hamnar samt kunna uppföra nya anläggningar, i vissa fall på svensk bekostnad.

Avtalet DCA eller Defence Cooperation Agreement som undertecknades mellan USA och Sverige i december stöds av minst sex av åtta partier inför ett bekräftande riksdagsbeslut längre fram i år. När så sker kan USA:s krigsapparat göra vad det vill med lilla Sverige. Suveräniteten slumpas lättvindigt bort och det blir otryggare här i landet.

I officiell retorik är beteckningen “försvarssamarbetsavtal” och framställs som ett svenskt initiativ. Så ser inte amerikanska regeringen det. Enligt svenska regeringen (den förra och nuvarande) ska det möjliggöra gemensam övningsverksamhet och reglera förutsättningarna för amerikansk militär närvaro i Sverige.

Konkret betyder det placering av amerikanskt militärmateriel, stridsförband och militärpolis på svensk mark. Motivet är avskräckning i form av “amerikanskt militärt stöd i händelse av ett förhöjt säkerhetsläge”. Det är en efterhandskonstruktion då avtalet varit på gång sedan 2016.

För USA är det mer en fråga om kontroll av Euro-Atlantområdet. Först påstods att avtalet skulle gälla för vissa områden inom fyra svenska regementen (se Internationalen 45/2023).

Nu gäller det alltså “alla”. Och svenske försvarsministern Pål Jonson säger att det är upp till “dem” att avgöra var de ska förvara utrustning och förlägga trupperna. Avtalet begränsar inte hur många som får vistas här.

Liknande avtal finns sedan ett år mellan USA och Norge och är även på gång mellan USA och Finland samt USA och Danmark. En av grundlagsfrågorna som uppmärksammats stort i Norge är att de amerikaner som vistas i landet ska lyda under amerikansk lag och inte den norska. Amerikanerna har tre flygbaser och en örlogshamn i Norge. För ett tilläggsavtal kräver USA att dessutom få gripa in mot civila på norska mark.

Svenska regeringen har inte brytt sig om några restriktioner för de amerikanska trupperna i Sverige. Tvärtom listar avtalet mycket specifikt all materiel som det är fråga om.

Placering av kärnvapen har diskuterats. Regeringen har inte avtalat bort sådant.

USA:s närvaro i Sverige har lång historia. Gemensamma övningar har varit vanliga. Det speciella med DCA är stationeringen av trupper, anhöriga och materiel permanent.

Amerikanerna fokuserar på Gotland för dess strategiska läge nära Kaliningrad. Trots att alltså NATO-länderna Litauen och Polen omger det ryska området.

USA-personal som uppehåller sig här i anslutning till DCA ska lyda under USA-lag. De undantas från alla skyldigheter mot svenska samhället, som skatter och tull. Svensk rättvisa ska kunna be om att få ta hand om vissa brottsfall. Men då ska USA ta hand om de utpekade. Amerikansk militär och annan personal är beväpnad och listan på brott i andra länder är lång.

Sveriges regering är den svenska instans som enligt regeringsformen ska besluta om krig och den svenska Försvarsmakten utföra beslutade krigshandlingar. Men om amerikansk trupp stationerad här invecklas i strider kan Sverige dras med.

US-amerikansk militär närvaro gör också att Sverige kan ses som ett större hot för omgivningen och öka riskerna. USA-installationerna kan dessutom locka angripare som annars inte är intresserade.

USA-avtalen med det tre nordiska länderna är alltså bilaterala. Det är något annat än NATO och medger till skillnad från medlemskapet möjligheten att placera trupper i de små länderna. Strategiskt tycks USA vilja behandla de tre länderna som de vill.

Den US-amerikanska militären nöjer sig inte med NATO utan vill tydligen styra över länderna ett och ett utan inblandning från annat håll.

Folkomrösta om DCA-avtalet!
“Vi undertecknare av detta Upprop anser att detta avtal och de frågor det reser måste få diskuteras grundligt i hela vårt samhälle och att en folkomröstning behöver hållas.

Det skriver ett sjuttiotal initiativtagare från Sapmi i norr till Skåne i söder med anledning av riksdagsprocessen om DCA-avtalet som anges inledas 8 maj.

“Avtalet innebär att vi får amerikanskt kontrollerade baser i Sverige samt amerikansk militär och civila som inte lyder under svensk lag. Baser där varken svenska folket eller folkvalda i regering eller riksdag har någon rätt att veta vad som förvaras eller lagras, exempelvis kärnvapen”, skriver uppropet och menar att det dramatiskt ökar risken för kärnvapenangrepp i Sverige.

Den amerikanska militära närvaron med tunga transporter i hamnar, vägar och flygplatser förvärrar, menar uppropet, “det redan allvarliga klimatnödläget, med utsläpp av koldioxid, tungmetaller och PFAS i luft, mark samt dricksvattentäkter.”
Initiativtagarna varnar också för att avtalet som är bindande i tio år, “allvarligt kommer att beskära Sveriges möjligheter att föra en självständig utrikespolitik” och kräver:

Folkomröstning om DCA-avtalet, USA-baser och kärnvapen i Sverige! Förlängd tid för diskussion och folklig debatt kring detta avgörande vägval för vårt land!
Skriv under Skiftets namninsamling: FOLKOMRÖSTNING om DCA-avtalet

You May Also Like