59 procent av Eskilstunaborna vill se en innerstad med sänkta hastigheter och lösningar som prioriterar framkomligheten för gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik och stadsliv… (Foto: Eskilstuna Kommun)

Så vill Eskilstunas invånare ha trafikmiljön i framtiden

De flesta invånare prioriterar lägre hastigheter för bilar och mer utrymme för fotgängare, cyklister, kollektivtrafik och stadsliv i städerna. Det visar en färsk undersökning där invånare från Eskilstuna, Linköping, Norrköping och Örebro har fått ta ställning till olika framtidsscenarier.

Under våren genomfördes en enkätstudie i Eskilstuna, Linköping, Norrköping och Örebro. Slumpvis utvalda invånare i de fyra kommunerna fick välja mellan tre olika framtidsscenarier, som beskrevs i text och bild. Det sammanställda resultatet för hela undersökningen visar att två tredjedelar av de svarande föredrar en lösning där hastigheterna inom stadens centrala delar begränsas, och att gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras.

– Vi kan se att invånarna generellt föredrar alternativen där personbilarnas framkomlighet begränsas i de centrala delarna av staden, säger Sandra Strömstedt som är delprojektledare i EU-projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan på Region Sörmland.

Boende och bilinnehav spelar roll

Undersökningen visar att 59 procent av Eskilstunaborna vill se en innerstad med sänkta hastigheter och lösningar som prioriterar framkomligheten för gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik och stadsliv.

I Eskilstuna kan man se en viss skillnad mellan kvinnor och män – män föredrar i högre grad en framtidsbild där bilen får mer plats i centrum, medan kvinnornas preferenser är mer delade mellan de tre olika framtidsbilderna. Var man bor i kommunen, och hur många bilar man äger, påverkar också hur man ser på framtidens trafik i staden.

– Personer som bor utanför stadskärnan, och som äger en eller flera bilar, vill i högre utsträckning ge bilen mer utrymme i centrum än personer som bor i stadens centrala delar och som inte äger någon bil, säger Petter Skarin som är trafikplanerare på Stadsbyggnadsförvaltningen på Eskilstuna Kommun.

Öka kunskapen

Rapporten har tagits fram inom ramen för projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan. Projektet är ett EU-finansierat samverkansprojekt där Region Sörmland, Region Örebro Län, Region Östergötland och Biodriv Öst ingår. Projektet ska bidra till att det hållbara resandet ökar i de tre länen, samt att tjänstepersoner som arbetar med hållbart resande i länens kommuner får ökad kunskap.

– Tittar vi på resultatet från den här undersökningen, samt på tidigare liknande undersökningar, ser vi att fler vill att gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras i planeringen. Det ger oss ett fortsatt stöd för att arbeta med ett hållbart resande i kommunen, säger Petter Skarin.

Läs också:

Prova att åka buss i en månad – gratis!

You May Also Like