– Vi går mot ett ekonomiskt underskott på över en miljard kronor för 2024, det är 140 miljoner sämre än budgeterat, konstaterar Regiondirektör Magnus Johansson…

Miljardunderskottet i Region Sörmland: Hundratals anställda sägs upp

Region Sörmlands ekonomiska situation kräver en rad åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Vid mötet med Regionstyrelsen den 18 juni presenteras därför flera förslag för att minska kostnadsutvecklingen. Det handlar bland annat om att minska antalet medarbetare inom hela Regionen. Det uppger Region Sörmland i ett pressmeddelande idag tisdag.

– Vi går mot ett ekonomiskt underskott på över en miljard kronor för 2024, det är 140 miljoner sämre än budgeterat. Det innebär att vi nu tillsammans måste ta ansvar för hela Regionens ekonomiska situation, även verksamheter som håller sin budget, säger Regiondirektör Magnus Johansson.

Magnus Johansson

Regiondirektören har fått i uppdrag av Regionstyrelsen att återkomma med ytterligare förslag på åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Vid nästa veckas möte med regionstyrelsen (18/6) presenteras därför en lång rad med sådana:

– Det handlar bland annat om centraliserings- och flera omorganisationsförslag, begränsningar av remitteringar för utomlänsvård och ökat samarbete med grannregioner vad gäller olika administrativa funktioner, berättar Magnus Johansson.

Utöver detta kommer Regiondirektören att fatta ett verkställighetsbeslut som innebär en genomgripande minskning av personal med två procent, vilket är ett delmål om att minska antalet medarbetare till 2019 års nivå enligt beslut sedan tidigare. På sikt vill man göra sig av med cirka 700 tjänster.

Cirka 150 medarbetare (2 procent) ska sägas upp…

”Skapar känslor och funderingar”

– Det innebär att Regionens samtliga divisioner, staber och verksamhetsområden ska reducera sin personal och genomföra nödvändiga verksamhetsförändringar. Detta ska ske med minsta möjliga påverkan på kärnuppdraget. Jag förstår att det här beskedet skapar känslor och funderingar, men jag är samtidigt övertygad om att vi tillsammans kommer att hantera det på ett professionellt sätt, säger Magnus Johansson.

Vad gäller personalreduceringar är Folktandvården AB, Dammsdal samt Regionsjukhuset Karsudden undantagna, då dessa är helt intäktsfinansierade och hanteras separat.

Nyköpings Lasarett

Exempel på förslag som kommer att diskuteras i Regionstyrelsen den 18 juni:

  • Utreda ett regionöverskridande samarbete inom personalservice tillsammans med Region Västmanland.
  • Uppdrag att utreda ändrade arbetssätt inom hälso- och sjukvården vad gäller begränsning av remittering till planerad slutenvård utomläns som kan erbjudas i Region Sörmland inom tiden för vårdgarantin.
  • Utreda förutsättningar för att införa striktare kriterier för olika vårdinsatser med begränsat värde.
  • Patientnära klinisk farmaci reduceras vid sjukhusen och i primärvård och att antalet tjänster vid Läkemedelscentrum minskas med ytterligare 5 apotekartjänster.
  • Utreda sammanslagning av Rehabiliterings-medicinska kliniken med Paramedicin Sörmland till en regionövergripande klinik.
  • Uppdrag att skyndsamt utreda och föreslå ett nytt regelverk för sjukresor samt uppdrag att vidta skyndsamma åtgärder för att öka följsamheten till nuvarande regelverk för sjukresor med fokus på ensamåkning.
  • Verksamheter som idag är utspridda inom Regionens organisation och kan vara aktuella för översyn är registratur, juridik, arkiv samt säkerhets- och beredskapsarbete.
  • Även en organisatorisk flytt av vårdgaranti och valfrihetskansli till hälso- och sjukvården för att förbättra styrning av patientflöden behöver utredas.
  • Utreda uppdrag och bemanning av patientsäkerhetsenheten.
Mälarsjukhuset i Eskilstuna

Vill lägga ner sjukhusbassängen på MSE

Ett av sparförslagen är att stänga sjukhusbassängen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Det vill man i så fall göra redan nu under 2024. Sjukhusbassängerna på Nyköpings Lasarett och Kullbergska Sjukhuset i Katrineholm ser dock ut att bli kvar.

Sjukhusbassängen på MSE används idag av många patienter i rehabiliteringssyfte.

Läs också:

Trots hårda besparingar – Region Sörmland väntas gå back med en miljard

You May Also Like