Kartbild: Alliansfria länderna mörkblå, observatörer ljusblå.

Internationell klasskamp i FN

Artikelförfattare: Eva Björklund

Källa: Resumen Latinoamericano 20190714

Alliansfria rörelsen träder in i konflikten mellan USA och Venezuela med sina 120 medlemsstater (av FNs 193), och med Venezuelas president Maduro som ordförande. På sitt rådsmöte 14 juli antog de en resolution till stöd för Venezuela.

Maduro tackade dem för resolutionen som syftar till att stärka det internationella samarbetet för MR-frågor, och minska de negativa följderna av USA-styrda åtgärderna mot Venezuela. Sedan lade han fram Alliansfria Rörelsens resolution för omröstning i FNs människorättsråd.

MR-rådet stöder Alliansfria rörelsens resolution med 28 röster för, 14 mot och 5 som avstod. Resolutionen uttrycker oro över påtvingade åtgärder som drabbar folkens välfärd. Venezuela underströk betydelsen av samarbete och internationell solidaritet för att bevaka varje stats oförytterliga rätt att fritt välja sin väg enligt folkets suveräna vilja, inom ramen för sitt politiska, sociala, ekonomiska och kulturella självständighet, utan någon främmande stats inblandning.

Resolutionen trycker också på att alla internationella aktörer ska hålla sig till en ordning som behandlar alla lika, med rättvisa, jämlikhet och mänsklig värdighet, i ömsesidigt samtycke som främjar respekten för kulturell mångfald, och de mänskliga rättigheternas universella karaktär.

Resolutionen tar också avstånd från alla doktriner som grundar sig på rasism, främlingsfientlighet, intolerans och rasdiskriminering.

Den Alliansfria rörelsen består huvudsakligen av länder i tredje världen, som samlat sig i motstånd mot de rikare och mäktigare ländernas rasism, främlingsfientlighet, intolerans och rasdiskriminering i det internationella arbetet. Den grundades 1961, under kalla kriget. Medlemmarnas syfte var att kunna behålla sin neutrala ställning och inte alliera sig med någon av supermakterna. Detta skede som en del av de koloniserade folkens frigörelse i Asien, Afrika, Latinamerika och andra delar av världen. Den hade en föregångare i den afroasiatiska konferensen i Bandung 1955 som samlade ledarna för de antikoloniala befrielserörelserna i världen. Rörelsen fick stor betydelse under avkoloniseringen, och har spelat en viktig roll för att främja freden. Dess principer blev också ledande för utvecklingen av den Alliansfria Rörelsen inom ramen för Förenta Nationernas Förbund.

Rörelsens ställningstagande för Venezuela innebär en motgång för Michelle Bachelets manipulationer för att få FN att acceptera USAs regimskifte i Venezuela.

You May Also Like