Nyårshälsning i FOLKET 1973

GOTT NYTT ÅR 2022!

Vänner och kamrater!

Redaktionen på eFOLKET önskar alla läsare, insändarskribenter, stödpersoner och medarbetare av alla de slag ett riktigt Gott Nytt År!

När våra föregångare på FOLKET gjorde det samma 1973 blev följden bland annat det goda resultatet att Lagen om anställningsskydd (LAS) 1974 klubbades igenom i Sveriges riksdag. Det var ett enormt framsteg för alla löneanställdas trygghet!

Låt oss hoppas på ett valresultat 2022 som kan leda till att LAS snart kan återställas. Men det räcker nog inte med att hoppas. Det kommer att krävas en bred och aktiv folklig rörelse, byggd på arbetarrörelsens traditionella solidaritetsgrund för att pressa tillbaka de borgerliga krafterna.

Det samma gäller frågor som bekämpandet av militarismen, de ekonomiska klyftorna, de välbeställdas provocerande lyxkonsumtion och hoten mot miljön, artmångfalden och klimatet.

Låt oss hoppas att 2022 blir året då den breda fredsrörelsen kan pressa fram Sveriges ratificering av FN-resolutionen mot kärnvapen – en ratificering som de borgerliga partierna och det socialdemokratiska partiets ledning hittilldags vägrat ställa sig bakom, på grund av påtryckningar från NATO och de kärnvapenbestyckade stormakterna.

Låt oss hoppas att en bred folklig miljörörelse vinner kraft och att ett seriöst program för nedbringande av resursuttaget, råvaru- och energiförbrukningen, ställs på dagordningen. För att kommande generationer ska få leva under uthärdliga förhållanden krävs ett handfast program för nedväxt!

Låt oss hoppas att människor världen över börjar enas och organiserat och målmedvetet inleder kampen för en jämlik värld. En värld där samarbete, hjälpsamhet och solidaritet träder in, och där konkurrens, maktsträvanden och utsugning får vika undan.

Vi lever i en ödesmättad tid. Men vi får aldrig ge upp! Det som den stora majoriteten av anständiga och mogna människor spontant ställer sig bakom är också möjliga och realistiska mål! Det handlar nu om att med tillit till varandra organisera oss för att genomföra det som måste genomföras!

Gott Nytt År!!

Redaktionen, eFOLKET

You May Also Like