Fi tog steg åt vänster

På Feministiskt initiativs kongress i helgen gick partiet åt vänster i fackliga frågor och om hur välfärden ska utformas. Till partiledare valdes Gudrun Schyman och Victoria Kawesa – den första svarta och invandrade partiledare i Sverige.

Kongressens cirka 400 ombud hade att förnya det politiska handlingsprogrammet och partiets stadgar genom att ta ställning till 34 propositioner från partistyrelsen och 231 motioner.

I sitt inledningstal konstaterade Gudrun Schyman att i Almedalen förra året kunde vi se en tävling i nationalism från riksdagspartierna med något undantag. Människor som flydde för sina liv betraktades som säkerhetsrisker och alla vackra ord om människors lika värde strandade på Lesbos stränder.

– Vi blir ibland hånade för våra visioner. När vi vill ha mänsklig säkerhet istället för militär säkerhet får vi höra att vi särar på benen för Putin och att vi tror att vi kan prata IS till rätta med genuspedagogik. Nej, det tror vi inte, sade hon

Hon framhöll att pengarna är ett verktyg för att nå de politiska målen. Budgeten är underställd politiken och det är så vi lägger upp våra räkenskaper.

– Vi räknar inte för att vi, när vi drar vår sista suck, ska vara glada över att vi hade budgeten i balans.

Några av kongressens beslut

  • Kongressen röstade ned styrelsens förslag om att byta partiets namn till Feministerna.
  • En feministisk syn på säkerhetspolitik antogs där nedrustning är en bärande del och där argumenten mot Natomedlemskap skärptes.
  • Pensionssystemet ska förändras så att villkoren för framförallt kvinnor i låglöneyrken förbättras.
  • A-kassan ska höjas, en arbetstidsförkortning ned till sex timmars arbetsdag påbörjas och anställningsformer ska bli tryggare.
  • Ingen ska sättas i förvar eller tvångsutvisas efter att ha fått avslag på asylansökan. Permanenta uppehållstillstånd ska vara regel och möjligheterna till anhörighetsinvandring ska utökas.
  • Amnesti för alla ensamkommande flyktingbarn och alla papperslösa som visats i Sverige. Papperslösa ska kunna få försörjningsstöd. Brottslingar ska inte kunna utvisas efter avtjänat straff.
  • Kongressen körde över partiledningen och beslutade att det fria skolvalet ska avvecklas. Ett program för en jämlik skola ska tas fram.
  • Beslut om en feministisk skattepolitik och utveckling kring ekonomisk demokrati.
  • Landstinget ska avvecklas som huvudman för vården. Istället ska stat och kommun dela på ansvaret, för att få en mer jämställd och jämlik vård.
  • Beslut om sänkt valbarhetsålder i kommuner och landsting.

Om den nya säkerhetspolitiken kommenterade partiledningen:

– Den traditionella säkerhetspolitiken är patriarkal och bygger på att det är män som med militära medel ska försvara nationen, dess kvinnor och barn. Idag har både synen på säkerhet samt hoten förändrats. Komplexa situationer kräver komplexa svar och vi menar därför att militära institutioner som planerar för krigshandlingar varken bör eller kan planera för fred och fredsbyggande insatser

– Lika centralt som hotet från väpnade konflikter är hoten från klimatförändringar, brist på mat, vatten och social service. Dessa problem är dessutom starkt bidragande faktorer till att såväl människor tvingas på flykt som till att väpnade konflikter uppstår.

Feministiskt initiativ ställde sig också bakom Hotell- och restaurangfackets och Handelsanställdas förbunds kamp mot Arbetsdomstolens dom som öppnat för så kallad hyvling, det vill säga att löntagare kan bli av med arbetstimmar och delar av lönen från den ena dagen till den andra.

Annat noterbart är att Anne-Lie Nordström, Kommunals tidigare ordförande, kritiserade Socialdemokraternas migrations- och asylpolitik skarpt men bara genom att hon finns med som frontfigur torde stärka partiets fackliga trovärdighet.

Tommy Jansson

You May Also Like