En elsparkcykel som sett bättre dagar… Fotot taget på Gillbergaplan i Eskilstuna.

Elsparkcykel – ett mer hållbart resande?

Just nu genomför Stadsbyggnadsförvaltningen i Eskilstuna en undersökning om huruvida tillgången på elsparkcyklar får oss att resa mer hållbart. Resultatet kommer sedan att jämföras med andra undersökningar om elsparkcykeln som ett hållbart alternativ för att ta sig till exempelvis jobbet, gymmet eller skolan.

Det råder ingen tvekan om att det framförallt är den yngre generationen som använder sig av detta relativt nya fortskaffningsmedel. Eskilstuna Kommun vill nu att den som brukar använda sig av elsparkcykel hjälper till genom att svara på en enkät – det ska i så fall göras senast den 13 mars.

Hatad och älskad

Debatten kring elsparkcykelns vara eller icke vara har pågått livligt de senaste åren. Ibland med högt tonläge – framförallt på sociala medier. Eskilstuna Kommun menar att det kan vara bra att känna till att kommunen inte tillhandahåller några elsparcyklar, utan det är privata företag som ansvarar för dem. I Eskilstuna finns numera flera sådana uthyrningsföretag.

Vilka regler gäller?

I princip kan man säga att samma regler gäller för elsparkcyklar som för vanliga cyklar. De ska i första hand framföras på cykelbanorna i staden. Det är också samma regler som gäller när man ska parkera en elsparkcykel som för en vanlig cykel. En elsparkcykel får inte parkeras hindrande eller trafikfarligt. Det betyder att den inte får blockera gångbanan eller bli en fara för andra trafikanter. Till andra trafikanter räknas gående, cyklister, kollektivtrafik eller biltrafik. En person med exempelvis nedsatt syn kan skada sig illa på en elsparkcykel som står eller ligger mitt på trottoaren. Framförallt är det just parkerandet av den använda elsparkcykeln som har skapat debatt.

För den som vill läsa mer ingående om vilka regler som gäller för elsparkcyklar kan man läsa det på kommunens hemsida.

Enkäten

Enkäten är för övrigt gjord av två studenter som just nu läser på trafikteknikprogrammet på Consensus Yrkeshögskola i Örebro. De två studenterna ska snart skriva sitt examensarbete och enkäten kommer att ligga till grund för deras fortsatta arbete. Enkäten riktar sig till den som åker eller har åkt elsparkcykel. Deltagandet i undersökningen är frivilligt och man besvarar frågorna anonymt.

I enkäten får man bland annat svara på frågor om ålder och sysselsättning. Varför man har valt att använda just elsparkcykel och hur ofta man använder den. Man får också ge synpunkter på hur man upplever kvalitén på cykelbanorna i Eskilstuna och så vidare…

För den som vill delta i enkäten hittar man den här.

Parkerade elsparkcyklar i centrala Eskilstuna. Foto: Eskilstuna Kommun.

You May Also Like