– Vi går nu in i en ny tid med fortsatta kostnadsökningar. Vi har några tuffa år framför oss, säger Kommunstyrelsens ordf. Jimmy Jansson (S)…

Stabilt ekonomiskt resultat för Eskilstuna Kommuns verksamheter – men tuffa år väntar

När Eskilstuna Kommun summerar år 2022 landar det preliminära ekonomiska resultatet på 134 miljoner kronor exklusive engångsposter, och nämnderna är sammantaget i balans, heter det i ett pressmeddelande. Trots det osäkra omvärldsläget och en hög inflationstakt under året lyckades nämnderna totalt sett ha en ekonomi i balans.

En bidragande faktor är ett minskat försörjningsstöd som de senaste månaderna legat i nivå med budget. En fortsatt minuspost som finns för nämndernas del är dock höga kostnader för extern vård. Det preliminära ekonomiska resultatet är 134 miljoner kronor exklusive engångsposter medan det budgeterade resultatet var totalt 146 miljoner kronor.

”En osäker omvärld”

– Vi befinner oss i en mycket osäker omvärld med oron i Ukraina, stigande räntekostnader, höga investeringsnivåer och fortsatt hög inflationstakt. Konjunkturläget fortsätter att bidra till osäkra ekonomiska förutsättningar, men det mycket starka ekonomiska resultatet gör det möjligt att rusta oss inför de investeringar som välfärden kräver samtidigt som vi ställer om utifrån en förändrad demografi, säger Kommunens ekonomidirektör, Pia Järnkvist.

Pia Järnkvist

Höga exploateringsintäkter

Rekordhöga exploateringsintäkter till följd av markförsäljningar och ökade skatteintäkter gör att det sammantagna balanskravsresultatet inklusive engångsposter uppgår till 436 miljoner kronor. Engångsposterna på 302 miljoner kronor i form av exploateringsintäkter kan inte finansiera Kommunens löpande verksamhet över tid, så resultatet på 134 miljoner kronor utan engångsposterna är ett mer rättvisande resultat, menar man. Exploateringsintäkter stärker Kommunens ekonomi då det råder fortsatt högt etableringstryck i Eskilstuna, vilket skapar ytterligare jobbmöjligheter. De största exploateringsvinsterna år 2022 kommer från försäljning av mark i Eskilstuna Logistikpark samt området Notarien i stadsdelen Årby (se projekt Årby Norra).

”Tuffa år väntar”

– Som många andra kommuner lämnar även Eskilstuna föregående år med ett starkt resultat, vilket skapar förutsättningar att klara av den höga investeringsnivån och välfärdens utmaningar trots att en tuffare ekonomisk period väntar. Med en pandemi i ryggen går vi nu in i en ny tid med fortsatta kostnadsökningar där vi ska få ihop vår ekonomi. Vi har några tuffa år framför oss 2023 och 2024, säger Kommunstyrelsens ordförande, Jimmy Jansson (S).

Jimmy Jansson

Starkt resultat för bolagskoncernen

Bolagskoncernen gör ett starkt resultat på strax över 320 miljoner kronor exklusive reavinster trots ett ansträngt läge i verksamheterna under förra året, vilket är 88,6 miljoner kronor över budgeterat resultat. Det beror bland annat på att det kommunala bolaget Eskilstuna Energi & Miljö redovisar ett överskott på nästan 70 miljoner kronor jämfört med budget, där främst höga elpriser inom elproduktion påverkat resultatet positivt.

Eskilstuna Energi & Miljö

Kommunens bokslutsresultat är preliminärt. Verksamheternas resultat presenteras i årsredovisningen, som beslutas i Kommunfullmäktige den 13 april.

Bokslut och årsredovisning

Bokslutet visar Eskilstuna Kommuns samlade resultaträkning. Den kompletta årsredovisningen antar dock Kommunfullmäktige först den 13 april.

Preliminärt ekonomiskt resultat för Eskilstuna kommun år 2022

(Källa: Eskilstuna Kommun)

You May Also Like