Bildskapare: Rolf Waltersson / eFOLKET.

Skolorna i Eskilstuna: Fackliga organisationer riktar kraftig kritik mot kommunstyret – Kräver besked!

De fackliga organisationerna Sveriges Lärare, Sveriges Skolledare och Kommunal har tillställt den i Eskilstuna kommun styrande majoritetens representanter Jimmy Jansson (S) och Jari Puustinen (M) en skrivelse i vilken de understryker det enligt dem fullständigt ohållbara i den situation och utveckling som nu råder inom skolans område.

Skrivelsen tillställdes uttryckligen kommunalråden Jansson och Puustinen den 25 januari. Något svar från kommunalråden har de fackliga organisationerna ännu (den 9 februari) inte fått.

*******

Gemensam skrivelse från Sveriges Lärare, Sveriges Skolledare och Kommunal angående situationen för medlemmar inom BOU Eskilstuna Kommun. Vi förväntar oss att politiken svarar oss, samt bjuder in oss representanter för medarbetarna i Eskilstuna Kommun för dialog kring situationen och strategi framåt. Tillsammans representerar vi närmare 90% av era medarbetare.
Vilken framtid ser politikerna framför sig för Eskilstuna kommun när de förbiser utbildningens betydelse för samhällsutvecklingen?

Det rådande läget i Eskilstuna föranleder oss fackligt aktiva inom organisationen att gemensamt reagera. Vi ser med stor oro på framtiden när kommunen tar beslut om att spara ytterligare på en redan stressad organisation.

Vad blir konsekvenserna för medarbetarna?

Vad blir konsekvenserna för barnen och eleverna?

Konsekvenserna för samhället med en underfinansierad utbildning ser vi redan exempel på i Eskilstuna. Ökad kriminalitet och utanförskap, där människor kommer längre och längre bort från samhället.

Skolan är fundamentet för demokratin. Vad kommer det att kosta Eskilstuna kommun att politikerna inte prioriterar utbildning? Kostnaden uppgår till 200 miljoner kronor-för bara en årskull, medan samhällsvinsten att förebygga utanförskap är 15-20 miljoner kr per elev. ( Källa: https://assets.website- files.com 606d79e1dbe8c023cebe1e00/618b9df48dd1d813db783f60_1030%20Karlberg%20- %20Skolevegring.pdf).

En ekonomi i balans är en förutsättning för att kunna bedriva kommunal verksamhet, men det är inte syftet med den kommunala verksamheten. Syftet är att erbjuda invånarna kvalitet, i BUF:s fall utbildningskvalitet. De kvalitativa perspektiven handlar i grund och botten om vilken typ av kommun Eskilstuna vill vara.

Hur ser huvudmannen på skollagen, som är en ramlag och därför står över kommunallagen? Idag ser huvudmannen skollagen som en önskelista.

Vilka delar av skollagen tycker ni att det är acceptabelt att bryta mot?

Vi vill ha besked!

Jimmy Jansson skriver i sina “årets Janssons frestelser” att när föräldrar brister måste samhället ta vid. Han skriver också att det går bra för Eskilstuna, att Eskilstuna är en kommun som erbjuder jobb och universitetsstudier. Men vänder han sig då till sina egna kommuninvånare?

Hur ska Eskilstuna Kommun lyckas vända vindarna utan en fungerande skola?

Han skriver vidare att Eskilstuna de kommande åren kommer behöva rekrytera 7000 personer – bara till industrin.

Till detta tillkommer jobb inom alla andra branscher, inte minst inom Eskilstuna kommuns olika områden så som vård, skola och omsorg. Han menar att var och en av oss som är vuxen behöver bidra med att inte bara ge våra barn och ungdomar stöd, ramar och regler utan också ställa krav och visa omtanke. Det är precis det vi som arbetar inom utbildning i Eskilstuna kommun vill göra, utifrån skollag och rådande styrdokument.

Varför får vi då inte förutsättningar från huvudmannen att göra det?

Hur tänker Ni styrande? Ena dagen ska vi spara miljontals kronor och nästa är det utspel i media om att politikerna satsar på oss? Ge oss i stället möjlighet att planera och bygga en stark utbildning – långsiktigt och hållbart för Eskilstuna Kommun!

Alla våra medlemmar som arbetar inom utbildning i Eskilstuna kommun konstaterar följande:
• Barn- och elevgrupperna blir större.
• Fler undervisningsgrupper per lärare.
• Stödet för barn och elever tas bort, så som elevhälsa, SYV, resurspersonal och psykologer.
• Tiden för utvecklingsarbete och reflektion är minimal.
• Färre vuxna totalt sett i verksamheterna.
• Otillräcklig budget att köpa läromedel, fortbildning mm för.
• Otillräcklig budget för vikarier, trots ökad arbetsbelastning.
• Personalgrupperna blir större för skolledarna.
• Den administrativa personalen reduceras till ett minimum.
• Arbetsbelastningen och samvetsstressen hos alla medarbetare gör oss sjuka. (se:
https://www.vilarare.se/nyheter/arbetsbelastning/fyra-av-tio-larare-riskerar-att-bli-
utbranda/)
• Bara lite mer än hälften av alla medarbetare känner att de har möjlighet att ta ut rast och
paus.
• Medarbetarna signalerar tydligt i medarbetarenkäten avsaknaden av återhämtning.

Vid flera tillfällen, under många år, har vi fackliga organisationer lyft problematiken med en underfinansierad utbildning. Nu går vi samman och agerar gemensamt!

Vi kräver en långsiktig, hållbar satsning på utbildning! Vi är redo att fortsätta arbetet med att stärka våra barn och elevers möjligheter att nå sina drömmar och bidra till kommunens utveckling. Men då krävs rimliga förutsättningar!

Avdelningarna för de fackliga organisationerna KOMMUNAL, SVERIGES SKOLLEDARE och SVERIGES LÄRARE

You May Also Like