Det framtida Skogsängen – i bakgrunden syns det 16 våningar höga huset… (Illustration: Tyréns)

Planer på nya bostäder i Skogsängen i Eskilstuna

En ny detaljplan håller på att tas fram för att bygga nya bostäder längs Vasavägen, Stenkvistavägen och Kälkbacksvägen samt att bygga ut Kälkbacksvägens Förskola. Syftet är att skapa förutsättningar för en levande och attraktiv stadsdel för såväl boende som besökare i stadsdelen Skogsängen. Nu ska förslaget ut på samråd.

Skogsängen är en prioriterad stadsdel i Eskilstuna och planförslaget utgår från tanken om en mer sammanhållen stad där invånarna kan mötas och röra sig enkelt mellan stadens delar för att ta del av utbudet som finns.

Levande och attraktiv stadsdel

– Eskilstuna växer, och i uppdraget att tillgodose behovet av nya bostäder utgör utbyggnaden av Skogsängen en viktig del. Syftet är att skapa förutsättningar för en levande och attraktiv stadsdel för boende, besökare och verksamma i Skogsängen. Vi vill också skapa förutsättningar för en ökad trygghet och trivsel i stadsdelen genom att möjliggöra för fler verksamhetslokaler och till exempel öka samarbetet mellan regionen och kommunen samt flera fastighetsägare, säger Sarita Hotti (S) som är ordförande för Stadsbyggnadsnämnden på Eskilstuna Kommun.

16 våningar högt hus

Totalt planeras för cirka 300 nya bostäder i form av främst flerbostadshus men också rad- och kedjehus. Också ett höghus på 16 våningar ingår i planerna. En utökning av Kälkbacksvägens Förskola skulle göra det möjligt att upp till 240 barn kan gå där. Det har förts dialoger med barn om Kälkbacksvägens Förskola och även genomförts en enkät om Skogsängstorgets framtida utveckling. Det finns också ett planprogram för Skogsängen som ligger till grund för den här detaljplanen och andra kommande projekt i området.

Parkeringsplatser i garage under husen

I planarbetet ingår också att se över utformningen av Stenkvistavägen, Vasavägen och Skogsängstorget. Den nya bebyggelsen utmed Stenkvistavägen kommer att göra det möjligt för parkeringsplatser i garage under husen. Dessa garage kommer att kunna hyras av befintliga och nya hyresgäster. Detaljplanen möjliggör för ett bevarande av de befintliga bebyggelsemiljöernas kulturmiljövärden. Planen överensstämmer också med gällande översiktsplan och antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan, menar man.

You May Also Like