Bildskapare: Jorono / Pixabay.

Palestinakommittén Folke Bernadotte i Eskilstuna om kolonialmakten Israels fängslanden och förtryck

Palestinier i hemlandet och i diasporan uppmärksammar Den palestinska fångens dag den sjuttonde april varje år, efter att det palestinska nationella rådet antog denna dag 1974 som en nationell dag för fångars frihet, och för att förena ansträngningar och aktiviteter för att stödja dem och stödja deras legitima rätt till frihet.

Sedan det datumet har Prisoner’s Day varit och fortsätter att vara en odödlig dag som det palestinska folket uppmärksammar årligen på alla sina platser i hemmet och i diasporan, på olika sätt och i olika former. För att påminna hela världen om de palestinska fångarna och de värsta formerna av tortyr, kränkningar och övergrepp de utsätts för dagligen i ockupationsfängelserna, som översteg och överstiger alla internationella och humanitära normer och konventioner, framför allt internationell humanitära lag, “Den fjärde Genèvekonventionen”, principerna för mänskliga rättigheter och den internationella brottmålsdomstolens grundlag.

Detta datum för Den palestinska fångens dag valdes eftersom det bevittnade frigivningen av den första palestinska fången, “Mahmoud Bakr Hijazi”, i det första fångutbytet mellan palestinierna och den israeliska ockupationen.

Det tjugonde arabiska toppmötet, i slutet av mars 2008, i Syriens huvudstad Damaskus, godkände antagandet av denna dag varje år för att uppmärksammas i alla arabländer, i solidaritet med palestinska och arabiska fångar i israeliska interneringscenter.

Mer än 9 500 fångar, inklusive 80 kvinnliga fångar och mer än 200 barn

Fångarnas institutioner sa att antalet fångar i de israeliska ockupationsfängelserna nådde mer än 9 500 fångar, inklusive 80 kvinnliga fångar och mer än 200 barn fördelade på ”Megiddo, Ofer och Damoun”-fängelserna. Detta inkluderar inte alla fångar i Gaza är föremål för brottet (påtvingat försvinnande).

I ett faktablad som granskat verkligheten för fångar sedan den 7 oktober, noterade fånganstalterna att antalet administrativa fångar hade stigit till mer än 3 660 fångar i början av april, inklusive 22 kvinnor och mer än 40 barn. Utöver ökningen av antalet sjuka fångar har antalet fångar som klassificerats av ockupationen som illegala kombattanter nått 849, och antalet internerade journalister har nått 56, inklusive 45 som greps efter den 7 oktober, och som fortfarande befinner sig i frihetsberövande, inklusive fyra kvinnliga journalister.

Man angav att antalet före detta fångar efter martyrdöden av fånge Walid Daqqa nådde 21 fångar, varav den äldste är fången Muhammad Al-Tus från staden Al-Jabaa i Bethlehems guvernement, som har suttit fängslad sedan 1985.

Antalet fångar som avtjänar livstidsstraff är cirka 600, den högst dömda internerade är Abdullah Al-Barghouthi, som har dömts till 67 livstids fängelser, följt av Ibrahim Hamid, som har dömts till 54 livstids fängelser.

En martyr för fångrörelsen sedan 1967

När det gäller martyrerna i fångenskapsrörelsen, indikerade institutionerna att antalet steg till 252 martyrer sedan 1967, efter att (16) fångar steg in i ockupationsfängelserna. Detta inkluderar inte alla martyrerna i fångenskapsrörelsen efter den 7 oktober, medan identiteterna av majoriteten av martyrerna från Gazafångarna fortsätter att vara gömda. De som dog i ockupationsarméns läger, medan antalet fängslade martyrer vars kroppar hålls fängslade är 27 martyrer, varav den äldsta är martyren Anis Dawla. kroppen har varit fängslad sedan 1980.

Arresteringskampanjer efter den 7 oktober på Västbanken, inklusive Jerusalem

Det totala antalet arresteringskampanjer nådde mer än (8 270) på Västbanken, inklusive Jerusalem.

Kvinnor: Det totala antalet arresteringar bland kvinnor nådde cirka (275) – (denna statistik inkluderar kvinnor som arresterades från de ockuperade områdena 1948, och arresteringar bland kvinnor som var från Gaza och arresterades från Västbanken).

Barn: Antalet arresteringar bland barn nådde cirka (520).

Journalister: Antalet arresteringar bland journalister efter den 7 oktober nådde (66), av vilka (45) förblev i förvar, (23) av vilka överfördes till administrativt förvar.

Administrativa häktningsbeslut efter den 7 oktober uppgick till mer än 5 168 order, inklusive nya order och förnyelseorder, inklusive order mot barn och kvinnor.

Eskalerande brott och kränkningar

De arresteringskampanjer som har pågått sedan den sjunde oktober fram till idag har åtföljts av eskalerande brott och kränkningar, inklusive: misshandel, grov misshandel och hot mot fångar och deras familjer, förutom omfattande sabotage och förstörelse av medborgarnas hem , konfiskering av fordon, pengar och guldsmycken, förutom destruktionsoperationer Utbyggnaden, som påverkade infrastrukturen specifikt i Tulkarm, Jenin och dess läger.

Utöver dessa arresteringskampanjer genomförde ockupationsstyrkorna fältavrättningar, inklusive medlemmar av de fångars familjer, och eskalerade fältundersökningsoperationer som påverkade hundratals.

Dessa uppgifter innehåller ingen information om antalet arresteringar från Gaza, eftersom ockupationen än i dag vägrar att avslöja dem, och utför brottet påtvingat försvinnande mot dem, med vetskap om att deras antal uppskattas till tusentals, och noterar att ockupationen arresterade hundratals Gaza-arbetare på Västbanken, förutom medborgare från Gaza var närvarande på Västbanken i syfte att behandlas.

Inom ramen för det vapenvilaavtalet som slöts i november 2023 släpptes 240 manliga och kvinnliga fångar i 7 utbytespartier. Senare arresterade ockupationen 15 av dem, släppte två fångar och bibehöll kvarhållandet av 13, inklusive 5 barn. och fyra kvinnliga fångar.

Medicinsk vårdslöshet/långsamma mordpolicy

Den israeliska regeringen använde medvetet policyn med medicinsk oaktsamhet som en straffpolitik mot fångar för att skada dem och döda dem genom långsam död. krig kunde få den hälsovård de behövde och tillhandahöll inga tjänster för fångar som behöver särskild vård, kirurgiska operationer eller sjukhusvård, och det åtog sig inte att genomföra en läkarundersökning för varje fånge och övervaka deras allmänna hälsotillstånd. Och det höll sig inte till Mandela-reglerna angående internerings- och interneringscenter för att tillhandahålla lämpliga och lämpliga förhållanden för fångar av mat, dryck, deras grundläggande behov och boendeförhållanden, vilket ledde till martyrdöden för ett antal fångar i israel ockupationsfängelser på grund av en avsiktlig policy av medicinsk oaktsamhet.

Tortyrpolitik

Ockupationsregeringen är fortfarande engagerad i sina grova kränkningar av palestinska fångars rättigheter, representerade av fysisk tortyr och misshandel, politiken för kollektiv bestraffning, isolering, psykologisk tortyr, administrativa internering, husrannsakan och förnedring, berövande av de mest grundläggande mänskliga rättigheter, medicinsk försummelse, minskning av måltider, förhindrande av besök, och allvarlig misshandel och utsättande av fångar för höga temperaturer eller hög luftfuktighet, och användning av omänskliga tortyrmetoder, som att slå i ansiktet, bryta fingrar och tänder, använda käppar på. underbenen, genomsöker fångar, kastar kallt vatten på fångar och utsätter fångar för hög musik och spökar i långa timmar utan hänsyn till den minsta grad av respekt för sin person, privatliv eller grundläggande rättigheter som krigsfångar eller som. vanliga människor, eftersom dessa brottsliga metoder mot fångar motsvarar vad de totalitära och fascistiska regimerna praktiserade under andra världskriget när det gällde att hantera krigsfångar i koncentrationsläger i Europa. Under andra världskriget tvingades fångar att dö i sina interneringscenter till tortyr och bristen på hälsovård och lämpliga förhållanden för dem.

Ockupationen bryter mot internationell rätt i sin hantering av palestinska fångar

Det som fångar utsätts för i den israeliska ockupationens fängelser utgör ett allvarligt brott mot internationell humanitär rätt och internationell lag om mänskliga rättigheter, oavsett om de är civila som den fjärde Genèvekonventionen gäller eller militära motståndsmän som den tredje Genèvekonventionen gäller Nr (13) i den tredje Genèvekonventionen föreskriver att skyldigheten att krigsfångar alltid ska behandlas humant.

Det är förbjudet för interneringsmakten att begå någon olaglig handling eller underlåtenhet som orsakar döden av en fånge i dess förvar.

Ingen krigsfånge får utsättas för fysisk stympning vid alla tidpunkter, särskilt mot våldshandlingar och hot mot krigsfångar, och i strid med artikel nr. 15) i samma konvention, som bekräftar att (den stat som kvarhåller krigsfångar ska åta sig att tillhandahålla dem gratis och att tillhandahålla den medicinska vård som deras hälsotillstånd kräver kostnadsfritt), och i strid med internationell lag om mänskliga rättigheter, särskilt Romkonventionen från 1998 angående inrättandet av Internationella brottmålsdomstolen, eftersom artikel nr.7 i konventionen ansåg att påtvingat försvinnande utgör ett brott mot mänskligheten, och ett brott mot konventionen om förebyggande och bestraffning av folkmordsbrottet daterat 1948-12-9. Det kan också handla om en religiös grupp, att medvetet utsätta gruppen för levnadsförhållanden avsedda för dess fysiska förstörelse, helt eller delvis), och i strid med den internationella konventionen för skydd av alla personer från påtvingat försvinnande daterad 2010-12-23 som anges i konventionens artikel nr. annan exceptionell situation, kan åberopas för att motivera påtvingat försvinnande), Artikel nr (5) i samma konvention stadgar: ”En sådan allmän eller systematisk praxis med påtvingade försvinnanden utgör ett brott mot mänskligheten.

Det är ett brott mot FN:s deklaration om skydd av alla personer från påtvingat försvinnande, som antogs av FN:s generalförsamling den 18 december 1992, och ett brott mot Internationella Röda Korsets regel nr (117). Regler, som betonade behovet för alla parter i konflikten att vidta alla möjliga åtgärder för att rapportera och ge information om personer som saknas i väpnad konflikt, och behovet av att ge deras familjemedlemmar all information om deras öde väpnade konflikter av internationell och icke-internationell karaktär.

Palestinakommittén Folke Bernadotte i Eskilstuna

You May Also Like