Men det finns utmaningar under de kommande åren – kraftigt åldrande befolkning och personalbrist inom Regionen är exempel på det…

Överskott i bokslutet för Region Sörmland

Region Sörmlands ekonomiska resultat för 2022 blev över 400 miljoner kronor bättre än budgeterat. Det positiva resultatet beror till stora delar på riktade statsbidrag och ökade skatteintäkter, säger Region Sörmland.

– Det positiva resultatet för 2022 är glädjande. Vissa verksamheter går dock fortfarande med underskott, så ett fortsatt effektiviseringsarbete är nödvändigt. Vi har dessutom stora ekonomiska utmaningar de kommande åren, säger Christoffer Öqvist (M), Regionstyrelsens ordförande.

Christoffer Öqvist.

Statsbidrag och ökade skatteintäkter har påverkat

I Region Sörmlands budget för 2022 beräknades det så kallade balanskravsresultatet landa på minus 258 miljoner kronor. Men utfallet blev i stället ett överskott på 165 miljoner kronor – en positiv avvikelse på 423 miljoner kronor. Resultatet förklaras främst genom stora riktade statsbidrag, ökade skatteintäkter och att pengar avsatta för oförutsedda händelser inte har använts – 220 miljoner kronor fanns avsatta, men enbart 85 miljoner kronor har använts.

De riktade statsbidragen handlar bland annat om bidrag för nationell testning, smittspårning och vaccination mot covid-19. Även statsbidragen för tillgänglighet, vårdplatser och ersättning för sjukskrivningar har blivit större än budgeterat.

Återöppnandet av samhället efter pandemin medförde stigande sysselsättning jämfört med vad som beräknades när budgeten fastställdes, vilket gav högre skatteintäkter än förväntat.

Utmaningar de kommande åren

– Resultatet behöver dock stärkas då vi ser att kommande år innebär stora problem. Framför allt vad gäller ökande vårdbehov med kraftigt åldrande befolkning samtidigt som hela regionsverige har medarbetarbrist (personalbrist). Vi har också tillfälliga pensionskostnader att hantera under 2023 och 2024, säger Nicholas Prigorowsky, ekonomidirektör i Region Sörmland.

Nicholas Prigorowsky.

Regionfullmäktige kommer at ta upp bokslutet på sitt möte i april.

Mälarsjukhuset i Eskilstuna (huvudentré).

Läs också:

Mälarsjukhuset i framtiden

You May Also Like