Bild: Alexander Antropov / pixabay.

Lyssna till Rolf Ekéus!

Den rasande fart med vilken det socialdemokratiska etablissemanget forcerar fram sitt eftersträvade ja till NATO-anslutning inom partiet har sina grunder. Om medlemmarna skulle få mer tid på sej och alla argument skulle läggas på bordet, ja då skulle allt fler inom socialdemokratin finna vilket fullständigt brott med den fredspolitik t.ex. Olof Palme stod för, som nu pågår.

Flera tunga namn som Carl Tham och Pierre Schori har uttalat sej mot NATO-medlemskap. Liksom kvinnoförbundet, ungdomsförbundet och de troende socialdemokraternas sammanslutning Tro och Solidaritet.

Om medlemmarna i lugn och ro till exempel skulle få begrunda vad den gamle f.d. toppdiplomaten Rolf Ekéus skrivit i ett debattinlägg i DN, ja då skulle med säkerhet många luta över till ett nej till anslutning. Ekéus menar att ett medlemskap försämrar vårt lands säkerhet. Låt oss citera några bitar ur hans text:

Vi måste vara medvetna om konsekvenserna av att Nato är en kärnvapenorganisation. Det innebär att alla Natomedlemmar (med viss reservation för Frankrike) är skyldiga att delta i organisationens planering av kärnvapenangrepp mot Ryssland, en verksamhet som äger rum i regelbundna och frekventa möten med “The Nuclear Planning Group” i Natos högkvarter i Bryssel. Gruppens uppgift är att identifiera mål för Natos förintande kärnvapenangrepp mot större städer, befolkningscentra, produktionsanläggningar och naturkänsliga områden i Ryssland (…)

Om nu Sverige skulle inträda som medlem i Nato skulle detta givetvis också innebära slutet på den svenska nedrustningspolitikens hittills så centrala roll i de internationella förhandlingarna om kärnvapennedrustning. Vi skulle inte längre med trovärdighet kunna verka för eliminering av kärnvapen, eftersom alla Natomedlemmar är skyldiga att bevara Nato som en kärnvapenorganisation och därmed stödja dess användning av kärnvapen om omständigheterna så skulle kräva (…)

Som ett exempel på Natos status som kärnvapenorganisation kan nämnas att Natostaterna i princip var förbjudna att i FN:s generalförsamling 2020 stödja den internationella resolutionen om förbud mot kärnvapen (Sverige röstade för avtalet, men inte Finland). Ett svenskt Natomedlemskap skulle också leda till att Sverige, som deltagare i planeringsgruppens beslut om målen i Ryssland, i sin tur kan bli mål för ryska kärnvapenangrepp (…) Från den dagen Sverige inträder som medlem i kärnvapenalliansen Nato, öppnas det således för att Ryssland listar mål för kärnvapenanvändning mot det svenska territoriet. Därmed skulle Sveriges existens hotas radikalt, en möjlig historisk tragedi för vårt land (…) När vi nu begrundar en eventuell medverkan i Natos militära operationer måste vi vara medvetna om att det är en amerikansk general som är organisationens högste (dock ytterst efter instruktioner från USA:s president). Alla prioriteringar, målsättningar och operationer beslutas sålunda exklusivt i Natohögkvarteret av den amerikanske överbefälhavaren (inte av den svenske ÖB i ett Nato-anslutet Sverige).

Det enda verkliga hotet mot Sveriges säkerhet är en stormaktskonflikt i Europa och i vårt närområde. Medlemskap i Nato skulle innebära att vi då blir en direkt part i konflikten.

Ekéus visar alltså på hur ett NATO-anslutet Sverige, med medansvar för planering av bombmål i Ryssland, vid en konflikt mellan Ryssland och NATO med sannolikhet blir ett mål för attacker. Konflikter som vi kanske inte alls från början är inblandade i. Konflikter som vi som alliansfria skull kunna hålla oss utanför. En viktig slutsats av Ekéus resonemang måste ju också vara att Sverige efter en NATO-anslutning blir en del av en USA-ledd krigsmaskin. Där USA står vid rodret. Fortfarande är det inte för sent för socialdemokratiska fredsvänner att trotsa partietablissemanget. Ett etablissemang som nu fullständigt kastat ansvarsfullhet och heder på skräphögen.

Peter Widén

You May Also Like