Alienation, stress, mellanmänsklig kyla och utanförskap följer med vår “nya sköna värld". Som slukar energi och driver på artmassutrotningen på det enda jordklotet vi har. Bildskapare: Gerd Altmann / pixabay.

Insändare om digitalt utanförskap

Digitalisering är en av de faktorer som kommer att ha (och har) stor påverkan på samhällsutvecklingen. I Sverige har vi kommit långt och för de flesta fungerar uppkopplingen bra men tillgången för de olika tjänsterna är ojämnt fördelad. Den goda tillgången på digital infrastruktur driver både användning och utveckling men gör också att klyftan mellan de som har och inte har tillgång är stor.

Behovet av att utjämna klyftorna i tillgång till digital infrastruktur, mellan regioner och kommuner, tätorter och landsbygder kvarstår i viss mån men även i områden med utbyggd, fungerande digital infrastruktur finns det stora grupper som saknar tillgång till de mest grundläggande digitala tjänsterna.

Det handlar om grupper med begränsad rättshandlingsförmåga, underåriga, omyndiga och personer med nedsatt kognitiv förmåga. Liksom om personer med psykisk försvagat hälsotillstånd med behov av hjälp när det föreligger risk för fara för skadliga rättshandlingar och personer som riskerar att utnyttjas/luras av annan. Personer som ofta har en god man eller förvaltare (bygger inte alltid på samtycke) innebär systemet med nuvarande e-legitimation ett digitalt utanförskap när hen inte kan använda digitala tjänster till följd av att nuvarande e-legitimation är personlig, förutsätter rättshandlingsförmåga och kan inte rättshandla åt annan eftersom den saknar flera olika nivåer av behörighet.

Personer hindras att t.ex. låna böcker på biblioteket, kolla saldo på bankkontot, handla på nätet, få kontakt med en myndighet och ansöka om en insats för att nämna några svårigheter som digitalt utanförskap innebär.

År 2021 var antalet ställföreträdarskap i Sverige ca 123 000 och förvaltade ca 78 miljarder kronor i tillgångar och inkomster vilket ger lite hum om det digitala utanförskapets omfattning. Aktörer som tillhandahåller e-legitimation bör därför se till att fler personer som har en god man eller förvaltare kan få en sådan legitimation. Vidare bör myndigheter, banker och andra som tillhandahåller digitala tjänster ta fram anpassade tjänster till personer som har en god man eller förvaltare.

Kari Parman (S)
Gnosjö

You May Also Like