Bilden visar ett exempel på hur en framtida förskola skulle kunna se ut i det framtida Sundbyholm…

Hur ska Sundbyholm i Eskilstuna se ut i framtiden?

Sundbyholm är en av de orter inom Eskilstuna Kommun som pekats ut som viktig för Eskilstunas framtida utveckling. Nu har Stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett planprogram för orten, med Eskilstunas vision för 2030 som ledstjärna för utvecklingen. Programmet ger förslag på en tätortsutveckling med bebyggelse, service och verksamheter, transporter och teknisk infrastruktur. Tyngdpunkt ligger på den gamla golfbanan väster om tätorten.

Ett förslag till planprogram har nu i dagarna ut på samråd. Fram till den 14 oktober nu under hösten kan allmänheten ta del av förslaget och komma med synpunkter. Under samrådstiden finns programförslaget utställt i Värjans foajé på Alva Myrdals Gata i centrala Eskilstuna. Nu under september kommer dessutom tre Öppet Hus-tillfällen att hållas, där besökare kan träffa kommunanställda och diskutera förslaget.

Plankartan visar Sundbyholm. (Grafik: Eskilstuna Kommun)

En av tre utvecklingsnoder

Sundbyholm är idag en glest bebyggd tätort som ligger cirka en mil nordöst om centrala Eskilstuna. Sundbyholm – tillsammans med Kvicksund och Torshälla – är en av kommunens tre utvecklingsnoder. Mälarvägen binder ihop Eskilstuna med Sundbyholm och Mälaren. En ny cykelväg till Sundbyholm invigdes redan våren 2019. Tätorten består i dag av bland annat Ostra Knall, Ostra, Gärdesbacken, Sundbyholms Gård och bebyggelsen längs Mälarvägen.

Bilden visar Ostrakorset, alternativt Ostra Handel – det skulle kunna utvecklas till en bytespunkt och kanske ge plats för service eller en skola i framtiden, resonerar Eskilstuna Kommun.

Gamla golfbanan i Sundbyholm

Det finns ett intresse att bygga nytt på den gamla golfbanan i Sundbyholm. Det är viktigt att ta vara på Sundbyholms värden och karaktär och att föra samtal om ortens utveckling med lokalsamhället, menar tjänstemän på Eskilstuna Kommun. Man kan läsa mer om utvecklingen i Sundbyholm på: eskilstuna.se/sundbyholm.

Sundbyholmstravet – ett välbesökt ställe i Sundbyholm…

You May Also Like