ReTuna Återbruksgalleria i Eskilstuna – här gäller återvinning till så stor del som möjligt. Mycket av det som Eskilstunaborna kastar repareras och renoveras och säljs sedan igen inne i någon av gallerians många second hand-butiker. Ett exempel på ett hållbart kretslopp.

Fokus på cirkulär omställning i Eskilstunas nya renhållningsordning

Från och med den 1 januari 2023 gäller en ny fyraårig renhållningsordning i Eskilstuna Kommun. Fokus framåt ligger på cirkulär omställning, och att det ska vara lätt att göra rätt i avfallshantering.

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde nu i dagarna fattades beslut om att anta den nya renhållningsordningen som alltså börjar gälla från och med årsskiftet.

– Vi har i många år legat i framkant vad gäller dessa frågor. Eskilstuna Kommun har länge gjort det som många andra kommuner nu står inför. Vi har tagit investeringar och som medborgare blivit allt bättre på att sortera och ta hand om vårt restmaterial. Med den nya renhållningsordningen tar vi nya och ytterligare steg men fortsätter att ligga i framkant och bidra till ökad hållbarhet på ett ekonomiskt, klokt och ansvarsfullt sätt, säger Jimmy Jansson (S), ordförande i Kommunstyrelsen.

Jimmy Jansson

Klimatpositivt Eskilstuna 2045

För att nå målet om ett klimatpositivt Eskilstuna 2045 behöver synen på material som en värdefull resurs ändras i produktion och konsumtion och vad som är avfall. Samhället behöver ställa om till en cirkulär ekonomi vilket enklast kan beskrivas som ett kretslopp. Jämför med den linjära ekonomin som i huvudsak följt stegen tillverka, konsumera och slänga. I den cirkulära ekonomin utnyttjar man allt som tillverkats så långt det går, och när det är förbrukat återanvänds och återvinns så mycket som möjligt.

Den nya planen fokuserar på den cirkulära omställningen och att det ska vara lätt att göra rätt i avfallshantering.

”Ett ständigt kretslopp”

– Våra mål är ambitiösa. För att klara utmaningarna kring konsumtionsbaserade koldioxidutsläpp måste vi möjliggöra för material att återbrukas och återvinnas om igen i ständigt kretslopp. Här har Eskilstuna Kommunkoncern ett ansvar och kan göra skillnad genom att verka som en ”cirkulär kund” på marknaden när vi köper in varor, material och entreprenadtjänster, säger Maria Johansson, Kommunstrateg inom miljö.

I det cirkulära Eskilstuna:

 • ställs krav vid upphandling på cirkulära affärsmodeller, cirkulär design, återbrukade och återvunna material och produkter.
 • förebyggs avfall genom att öka livslängden för material och produkters användbarhet och attraktivitet samt har enkla arbetssätt för att återbruka och dela.
 • tillgängliggörs material och produkter för i första hand återbruk och i andra hand återvinning.

Ett axplock av åtgärderna i den nya planen inkluderar:

 • Här kan du som Eskilstunabo handla, hyra, dela och låna cirkulärt (återbruk).
 • Minska användningen av engångsartiklar och annat plastavfall.
 • Tips på hur du som Eskilstunabo förebygger avfall och minskar ditt matsvinn hemma.

 • Återbruka jord- och schaktmassor vid markanläggning.
 • Bygg säkra hus med återbrukat material.
 • Etablera återbruk, i första hand i privat regi, för byggspill och rivningsmaterial till allmän försäljning.
 • Källsortera mera i offentlig miljö.
 • Håll Eskilstuna Rent – Tillsammans hjälps vi åt!

Bakgrund

Vart fjärde år uppdaterar Eskilstuna Kommun sin renhållningsordning som innehåller en kommunal avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter. I Eskilstuna kallas avfallsplanen för Eskilstuna Kommunkoncerns plan för avfall och kretslopp. Avfallsplanen är Kommunens strategiska styrdokument för att förebygga och hantera det avfall som kommunen ansvarar för. Den innehåller också planering för hur Kommunen kan påverka övrig avfallshantering som sker inom kommungränsen.

Läs också:

You May Also Like