Fflygbild över Ekeby våtmark.

Ekeby våtmark

Ekeby våtmark ligger i anslutning till Eskilstunas reningsverk. När våtmarken anlades i slutet av 1990-talet var den Sveriges största konstgjorda våtmark. Om den fortfarande är det vet jag inte.

Den totala ytan är cirka 40 hektar, vilket motsvarar nästan 60 fotbollsplaner. Det finns 8 stora dammar. Dammarna omgärdas av vallar som är drygt 9 kilometer. Det finns även en kanal som går genom området.

Vallarna fungerar delvis som gång- och cykelstråk. Ungefär halva området är avspärrat för allmänheten för att de fåglar som så vill ska vara fredade från människor.

Den öppna delen har blivit ett populärt utflyktsmål, inte minst för fågelskådare och fotografer. Inom området finns 2 fågeltorn. Jag har pratat med många fågelfotografer som kommer hit från andra städer därför att områdets utformning gör att man kommer mycket nära det rika fågellivet. Fåglarna som håller till, och häckar, i kanalen ser man på bara några meters avstånd.

Våtmarksanläggningen är till för att ytterligare rena det utgående avloppsvattnet från Ekeby reningsverk. I reningsverket har avloppsvattnet genomgått en långtgående rening i tre steg, mekanisk, biologisk och kemisk rening.

När avloppsvattnet passerar dammarna sker en ytterligare reducering av i första hand kväve, men även en del fosfor. Detta för att minska övergödningen av Eskilstunaån och Mälaren där ån utmynnar. Därmed minskar algblomningen och syrebristen i Mälaren

När våtmarken anlades fick man “på köpet” ett mycket rikt djurliv. Framför allt av fåglar och insekter.

Ornitologiska klubben i Eskilstuna har räknat in över 200 olika fågelarter. Det finns många olika våtmarksväxter, bland annat gul näckros. I vassarna triv många insekter, bland annat sländor som trollslända och flickslända.

Det finns även fisk i dammarna, främst Sutare, vilket gör området attraktivt för fiskätande fåglar som måsar, skarvar och skäggdopping. Även Sörmlands landskapsfågel fiskgjusen kommer ofta på jaktbesök till våtmarken.

Där det finns gott om bytesdjur finns det också rovdjur som räv och vildmink.

Jag har under flera års tid gått runt i området med min kamera. Under vissa perioder dagligen. Våren är en spännande period då flera fågelarter är i parningstagen och vilda revirstrider uppstår. Vill man ha bra bilder krävs både tur och skicklighet. Man ska ha turen att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Man lär sig de olika fåglarnas “kroppsspråk”. Man ser när en svan är förbannad och tänker gå till attack. Och man ser när en svan visar att den inte har lust att bråka.

Under de senaste 2 åren har fågellivet minskat drastiskt. Om det är naturliga svängningar eller om det har att göra med födotillgången i dammarna vet jag inte. Jag har pratat med Ornitologiska klubben som har en teori om att döda växter har lagt sig som ett “lock” på botten. I så fall skulle kanske en muddring eller “dammsugning” behövas.

Även de öar som från början anlades ute i dammarna har eroderat bort, vilket gör att många attraktiva häckningsplatser har försvunnit.

Kanske en fråga för Eskilstuna Energi o Miljö att åtgärda?

Jag bjuder på en kavalkad med fågelbilder. Läs gärna bildtexterna där jag förklarar fåglarnas beteenden och vad som händer i bilden.

Som ett tips till den som är ny som fågelskådare kan jag hänvisa till Ante Nordlund (Stig Grybe) som i en sketch förklarar hur det går till: “Man bara stirrar på fågeln – sen är man färdig”. Man börjar att smyga på uppstoppade fåglar. När man lärt sig det går vidare med att titta på höns.

Text och foto:
Rolf Waltersson

You May Also Like