Elever och lärare från Årbyskolan manifesterade 5 juni mot förslaget på nedläggning av Årbyskolans högstadium. Även föräldrar anslöt sig till protesten, liksom lärarnas fackliga organisation Sveriges Lärare.. Foto: Rolf waltersson / eFOLKET.

Årbyskolans högstadium: Vänsterpartiets reservation i grundskolenämnden

Vänsterpartiet röstade i samband med gårdagens beslut i grundskolenämnden emot beslutet att Årbyskolans högstadium skall läggas ner. Så gjorde också Liberalerna och Kristdemokraterna.

Vänsterpartiets ledamot Ida Myrbäck anmälde till protokollet en reservation mot beslutet. Reservationen i sin helhet finns att läsa nedan.

*******

RESERVATION:

Grundskolenämnden Eskilstuna 24-06-12

Ärenden 7: Verksamhetsförändring Årbyskolans högstadium GSN/2024:235

Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget att lägga ner högstadiet på Årbyskolan eftersom underlaget till beslut är bristfälligt samt att ny fakta tillkommit efter förslaget presenterades och därmed anser vi att förslaget bör återremitteras.

Anledningarna till behov av återremiss sammanfattas nedan:

Gymnasiebehörigheten
I förslag till beslut hänvisar man till låg studieresultat och att man genomfört satsningar tidigare som inte gett resultat. Det som inte framgår i analysen är att Årbyskolan har en förberedelseklass som regelbundet tar emot nyanlända elever. Elever som innan det kan ha haft en bristfällig skolbakgrund eller till och med obefintlig skolgång. År 2023 uppgick antalet nyanlända elever i åk 9 på Årbyskolan till 15 %. Utöver det har Årbyskolan en särskild undervisningsgrupp inom vilken en majoritet har varit hemmasittare i sina tidigare skolor. Vänsterpartiet saknar en analys kring den utveckling av studieresultat som dessa elever på Årbyskolan har gjort istället för att enbart titta på gymnasiebehörigheten. Risken vid en nedläggning är att dessa elever inte kommer få ett likvärdigt stöd på mottagande skolor.

Utöver detta har lärarna på Årbyskolan genomfört flertalet utvecklingsarbeten senaste åren vilket har lett till att betygen och gymnasiebehörigheten har börjat höjas. Prognosen för gymnasiebehörigheten ligger på ca 76 % inför 2025. Dessutom visade SALSA undersökningen från 2023 en mindre avvikelse på residualen gällande andel procent som får godkända betyg i åk 9 dvs lärarna har lyckats kompensera bättre än förväntat gällande elevernas svårigheter. Utöver detta finns forskning från bland annat nedläggningen av Vivallaskolan i Örebro som visar på att nedläggning av skolor i utsatta områden inte leder till förbättrade studieresultat efter att eleverna integreras i nya skolor. Vänsterpartiet saknar analys av dessa aspekter i förslag till beslut.

Lokalförsörjning
I förslaget framgår inte vilka skolor som ska ta emot Årbyskolans elever. Skolchef har vid fråga sagt att det sammanlagt finns plats att hantera elevantalet i åk 7-9. En skola som då nämnts är Munktellskolan. Det som skolchefen inte tog upp där är att Munktellskolan vid skolval till ht 2024 inte kunde ta emot alla elever som önskade placering där till åk 7 samt att skolan inte kommer kunna upp till fullkapacitet förrän 2026. Utöver det säger prognosen att elevantalet på högstadiet kommer öka 2027 samt att en privat skola har flaggat för att de kommer minska sina paralleller på högstadiet. Istället för att behålla Årbyskolan planerar man att öppna en tillfällig högstadieskola i Eskilstuna centrum. Att samla ett stort antal högstadieelever centralt anser Vänsterpartiet bör ingå i analysen kring att lägga ner högstadiet på Årby då det riskerar att bidra till otrygghet och otillräckliga skolgårdar. Istället bör man analysera hur Årbyskolans högstadium kan vara en del av att hantera toppen av elever.

I samband med förslaget har man också lyft möjligheten till att minska skolsegregationen med hjälp av stängningen av högstadiet på Årby. Personal från Årbyskolan lyfte i sin skrivning till nämnden en möjlighet att istället stärka skolans SOTA-profil (School of the arts) och se om det finns en möjlighet till att samarbeta med musikklasserna i åk 7-9 på Djurgårdskolan för att på så sätt uppnå en minskad skolsegregation. Vänsterpartiet ser positivt på ett sådant förslag och anser att den bör utredas innan förslaget kring nedläggning av högstadiet på Årby går vidare.

Frånvalskola
I förslaget till beslut tar man upp att Årbyskolan är en frånvalsskola. Det som inte framgår i analysen är att majoriteten av de elever som spenderat sin låg- och mellanstadietid på Årbyskolan stannar kvar även i åk 7-9. Dessutom har många elever som idag går på högstadiet syskon som går på låg- och mellanstadiet. Flera av högstadieeleverna lämnar och hämtar dessutom sina syskon på skolan. Det finns därför en risk att även yngre syskon byter skola när högstadiet försvinner. Vad händer då med den planerade F-6 skolan? Även denna aspekt saknas i förvaltningens förslag till beslut.

Barnkonsekvensanalysen
I förslaget till beslut presenteras en barnkonsekvensanalys som genomförts av förvaltningen. Varken barn eller deras närmaste lärare har fått varit delaktiga i genomförandet. Utöver det har man den inte heller kunnat analysera effekten av elevers flytt till andra skolor då det vid förslag till beslut inte är klart vilka skolor som ska ta emot Årbyskolans elever. Barnkonsekvensanalysen tar inte heller hänsyn till att detta kommer medföra minskade möjligheter till mottagande av elever i samband med ökningen av elevantal på högstadiet som förväntas till 2027 samt den plan att istället starta en tillfällig skola i centrum. I barnkonsekvensanalysen nämns också att nedläggningen kommer innebära en minskad närvaro av Trygga Unga och Team Fritid. Utifrån att Årby räknas som ett utsatt område och att skolan är en trygg punk samt kan hjälpa till att sprida de aktiviteter som genomförs av ex Team Fritid skulle en nedläggning av högstadiet kunna leda till en mycket negativ påverkan på situationen i och omkring Årby. I barnkonsekvensanalysen finns ingen tydlig åtgärd kring denna risk. Vänsterpartiet anser därför att barnkonsekvensanalysen inte är tillräcklig och behöver fördjupas.

Ida Myrbäck (V)

Ida Myrbäck (till höger) tillsammans med hennes och Vänsterpartiets ersättare i grundskolenämnden, Monicka Larsson. Bilden är tagen i samband med manifestationen 5 juni. Foto: Rolf Waltersson / eFOLKET.

You May Also Like