Sonita Alizadeh rymde från familjen. Sedan gjorde hon en rap om hur barnbrudar säljs som varor. Hon studerar i USA sedan flera år. Skärmklipp från mynewsdesc.

“Om afghanska kvinnor inte är flyktingar, vem är i så fall flykting?”

Visste du att svenska myndigheter inte anser det självklart att afghanska kvinnor har välgrundade skäl att vara rädda för förföljelse på grund av deras könstillhörighet?

Även om kvinnor i Afghanistan tvingas bära heltäckande slöja när de rör sig ute, måste stanna hemma om de inte har viktiga ärenden, blir stoppade från att gå i skolan, inte får ta körkort, inte får resa utan manligt sällskap, inte får äta i sällskap av män när andra kan se och bara får besöka parker vissa dagar (och aldrig samtidigt som män) vill Migrationsverket utreda närmare om afghanska kvinnor som söker asyl i Sverige verkligen är flyktingar.

Kvinnor och flickor säljs som sexslavar i Afghanistan: de handlas med som varor och behandlas som egendom. Och de kvinnor som protesterar mot talibanernas inskränkningar trakasseras, skadas, torteras, frihetsberövas eller försvinner spårlöst.

Trots detta anser inte Migrationsverket att det är klart att alla afghanska kvinnor riskerar att utsättas för sådan skyddsgrundande behandling att de ska få flyktingstatus (och därmed tre års uppehållstillstånd i Sverige). I stället kallar de en afghansk kvinna – som kommit till Sverige helt ensam och levt här i sju år – till en intervju för att utreda huruvida hon verkligen kan anses vara flykting.

Myndigheten har möjlighet att bevilja henne uppehållstillstånd direkt, utan utredning, men väljer att först utsätta henne för ytterligare längre väntan och frågor om varför hon inte kan återvända och leva i Afghanistan.

– Varför? Det kan inte handla om något annat än rasism – för om afghanska kvinnor inte är flyktingar, vem är i så fall flykting?

Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU-regler är du flykting om du har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av:

  • ras
  • nationalitet
  • religiös eller politisk uppfattning
  • kön
  • sexuell läggning eller
  • tillhörighet till viss samhällsgrupp.

Förföljelsen kan komma från hemlandets myndigheter. Det kan också vara så att myndigheterna inte kan eller vill ge skydd mot förföljelse från enskilda personer eller grupper.

Den som bedöms vara flykting får en flyktingstatusförklaring som är en internationellt erkänd status grundad på både FN:s flyktingkonvention och EU-regler.

Den som har flyktingsstatusförklaring får normalt uppehållstillstånd i tre år.

Källa: Migrationsverket.

Författare: Malin Ström
mynewsdesk.com

Media äger rätt att återge texten med angivande av författare och källa.

Kontaktpersoner
Webmaster och redaktör: Ingrid Eckerman info@onodigaflyktingkrisen.se 070 55 73 193

You May Also Like