Bild: English / Pixabay.

Rune Lanestrand: Statliga rådgivare propagerar för växtgifter

I all tysthet, bakom ryggen på konsumenterna, propagerar staten och LRF, hand i hand med kemibolagen, för optimal användning av växtgifter. Tydligast framgår detta i Jordbruksverkets rådgivning med tips om olika bekämpningsmedel.

Varje vecka under odlingssäsongen skickar Jordbruksverket ut rådgivning via sitt Växtskyddsbrev till jordbrukare, grönsaks-, frukt- och bärodlare med tips på en arsenal av olika bekämpningsmedel mot insekter, mögel, svampar och ogräs.

I ett av säsongen första Växtskyddsbrev framhåller Jordbruksverket att LRF:s ansökan om dispens för att Comet Pro, som varit förbjudet i grönsaksodling, nu har godkänts av den statliga Kemikalieinspektionen, KEMI. Och att Comet Pro nu får användas mot svampar i odling av gräslök, salladslök, rödbetor, rotselleri, kålrot, pepparrot och rova. Comet Pro är tidigare godkänt att användas mot svampangrepp i vete, råg, rågvete, korn, havre, fodermajs och sockerbetor.

Hur giftigt Comet Pro är framgår av giftbolaget BASF:s egen dokumentation som fritar sig från allt ansvar genom att utförligt redogöra för preparatets farlighet:

Frätande på huden, risk för allvarliga ögonskador, skadligt vid inandning, kan orsaka en allergisk hudreaktion, kan vara dödligt om det kommer i luftvägarna, mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Vid långtidsstudier av råttor och möss visade sig Comet Pro vara cancerframkallande vid inandning. Och International Agency for Research on Cancer har klassificerat preparatet som “possibly cancerogenic to humans”.

Det verkar vara helt onödigt att spruta på dessa grönsaker. Vi har själva i många år odlat gräslök, salladslök, rödbetor, rotselleri, kålrot, pepparrot och rova utan minsta svampangrepp.

De flesta bekämpningsmedel har två egenskaper. Dels direktverkande som sprutas på grödan mot angrepp. Dels systemverkande som tas upp av värdeväxten vilket är ännu värre. När jag ställde frågan till KEMI om Comet Pro är systemverkande fick jag detta korta men precisa svar: Ja, Comet Pro är systemverkande.

Rune Lanestrand
Tidigare redaktör för Småbrukaren

You May Also Like