Maria Chergui, gruppledare för fullmäktigegruppen för Vänsterpartiet i Eskilstuna.

Insändare från Vänsterpartiet i Eskilstuna om meningsbrytningar i kommunstyrelsen

Vänsterpartiets reservationer vid kommunstyrelsen möte 5 mars

Ärende 6: Bokslut. Vänsterpartiet har yrkat på att Socialnämndens underskott ska nollställas då de har stora utmaningar framåt och det riskerar att ta bort icke lagstyrd verksamhet som är att jobba förebyggande. Därför nollställer vi.
Vi har yrkat på att det överskott som Stadsbyggnadsnämnden bär med sig på 3.1 miljoner kronor så vill vi att ett uppdrag ges till nämnden och förvaltningen att åtgärda de brister och fel på alla de kommunala lekplatserna så snart som möjligt under 2019.
Vi har också yrkat på att 2 miljoner kronor ska gå till 200 fler sommarjobb för att utöka de befintliga 600 sommarjobben till 800. Sommarlovet är långt och att ungdomar får jobba ger dem   erfarenhet och en känsla av ett sammanhang och en första lön för många. Det ger självkänsla
Vi har yrkat på att 5 miljoner kronor avsätts till att ytterligare hjälpa till i arbetet med att minska de höga sjukskrivningstalen i vård och omsorg och barnomsorgen i Eskilstuna.

Ärende 12: Ett förslag riktlinje för kommunala och fristående skolors och förskolors utemiljöer är beslutat och ska skickas ut på remiss. Vänsterpartiet har yrkat på återremiss av ärendet i första hand på grund av det saknas en barnkonsekvensanalys och i andra hand avslag för att utredningen är så bristfällig.
Majoriteten /Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet) vill frångå Boverkets rekommendationer på barns rätt till utemiljöer och grönytor och förslag om att bygga förskolor på tak och att minska på barns lekytor vänder vi oss helt emot. Vänsterpartiet anser att det är helt fel väg att gå och när vi planerar staden och bygger ut så ska vi göra det med barn och ungdomarna och alla människor i fokus. Bilar kan man ha på tak men inte barn. Allt går att läsa om i reservationen.

Ärende 13: Den interkulturella strategin upphävs. Vi anser att hela utredningen är bristfällig. Mer information i reservationen.

Ärende 15: Svar på motion om Bostadsförmedling. Bostadsbristen är stor i Eskilstuna och det är en kamp att få ett hyreskontrakt för alla som inte är fast anställda, har en högre inkomst och inte har en enda anmärkning. Därför behövs en Bostadsförmedling. Socialförvaltningen har i dag hand om 400 hyreskontrakt. Det är som en bostadsförmedling och det säger något om situationen vi befinner oss i. Det krävs ett större ansvar i bostadsfrågan och hur bostad förmedlas därför vill vi att den ska bifallas.

Ärende18: Svar på motion om porrfria miljöer för barn och unga- viktig åtgärd mot sexuella trakasserier och övergrepp. Motionen har fått svar om den delen som gäller att fortbilda personal i Eskilstuna kommun men inte i den delen som rör att förstärka porrfiltret i kommunens IT-system. Därför bifaller vi motionen då vi anser att en utredning om porrfiltret också är en viktig åtgärd för att skydda barn och ungdomar som är kommunens främsta uppgift.

Maria Chergui,
gruppledare Vänsterpartiet

You May Also Like