Stoppa de skadliga coronarestriktionerna!

Enligt CDC, amerikanska smittskyddsenheten, är covid-19 farligare för äldre än vanlig säsongsinfluensa, men för barn är risken att dö lägre än vid influensa. Precis som FHM hävdar är barn och skolor inte drivande i pandemin. Ett stort antal studier visar att skolstängningar inte minskar smittspridningen i samhället, men effekterna av distansundervisning för utsatta barn kan bli förödande.

Barns idrottsaktiviteter har varit inställda och viss tävlingsidrott är fortsatt begränsad, vilket försämrar deras allmänna hälsa och immunförsvar. Att en hel generation får sämre utbildning kommer att påverka deras framtidsutsikter.

Att i ett läge, där covid-19 inte längre utgör ett akut hot och Sverige har haft underdödlighet i drygt en månad, införa hårdare nedstängningar än våren 2020 är orimligt.

Skyddet för riskgrupper måste öka. De enorma kostnaderna för nuvarande och eventuellt kommande restriktioner bör riktas om som stöd till sjuk- och äldrevården. Det vore avsevärt mer effektivt. Här vill vi peka på några beslut som kan fattas i dag och som kan rädda liv:

Öppna fler slutenvårds- och IVA-platser, då Sveriges sjukvård är ständigt överbelastad eftersom vi har minst vårdplatser per capita i EU och antal IVA-platser har halverats på några decennier.

Antigentesta regelbundet personal inom äldreomsorgen före ett arbetspass och vidareutbilda personalen i hygienrutiner. Stoppa den oetiska och farliga Tillåt att simhallar och bibliotek hålls öppna och att fler personer får vistas på restauranger och i butiker.  Stoppa den oetiska och farliga karusell där upp till 30 anställda kan besöka samma vårdtagare…

Omvandla outbildade timanställningar till tillsvidareanställda undersköterskor och frigör läkarresurser till äldreomsorgen…

Covid-19 är en sjukdom som främst dödar gamla och sjuka. Medianåldern för de avlidna är 84 år, vilket är högre än medellivslängden i Sverige. Ett fokuserat skydd av denna riskgrupp, samtidigt som unga, friska individer med låg dödlighet bör fortsätta arbeta, idrotta och gå i skolan, är en folkhälsolinje. Att stänga skolor och inskränka livet för flera miljoner barn står däremot inte i proportion till faran och blir kontraproduktivt ur ett folkhälsoperspektiv.

Sven Román, Nils Littorin och Sebastian Rushworth, debattartikel i Expressen.