Personbilarna kör oss allt längre från Parisavtalet

Aldrig förr har drivmedelsdebatten varit så livlig som den är just nu. Priserna på diesel och bensin har ökat kraftigt i länet som en följd av kriget i Ukraina. De höga bränslepriserna påverkar både privatpersoner och företag.

Trots de höga bränslepriserna och de fossildrivna bilarnas negativa inverkan på klimatet fortsätter bilarna vara ett fullvärdigt alternativ för många. Så kan vi inte ha det om vi ska klara Parisavtalet.

I dag står transportsektorn för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Personbilar och tunga lastbilar är de största bovarna i sektorn. Men personbilen är absolut värst då den står för utsläpp av fler miljoner ton koldioxidekvivalenter än resterande färdmedel kombinerat…

Den är extra viktig i dessa områden eftersom långa avstånd och mindre tillgänglig kollektivtrafik gör det svårare att välja andra alternativ än bilen.

Men det som de konservativa partierna aldrig nämner är det faktum att många bilresor som görs i landet är korta. Resorna är så pass korta att trafikverket bedömer att resorna kan ersättas med cykel- eller kollektivtrafik där möjlighet finns.

En annan aspekt som sällan nämns är vart det körs mest bil. Av alla 21 län som finns i Sverige är det bilar registrerade i Stockholms län som har den längsta genomsnittliga körsträckan per år. Det är absurt att det är bilar registrerade i Stockholms län som kör mest eftersom det finns så många alternativ till bilen i länet.

Enligt forskaren Kerstin Westin gäller det att få till beteendeförändringar hos den stora massan för att nå klimatmålen. Den stora massan finns i städer och tätorter.

Det här gör att vi måste se till att bilen aldrig är första, andra eller ens tredjehandsvalet för att lösa vardagspusslet i de här områdena. Den politiska viljan måste finnas för att det här ska kunna genomföras. Viljan måste finnas, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Edit Zimmerman, ledare i Folkbladet.