Otrygghetens arbetsmarknadspolitik och visstidseländet har nått vägs ände

Visstidsjobb är vägen till fasta anställningar. Brukar det hävdas. I själva verket kommer många inte vidare till bättre jobb, utan fastnar i stället i en rundgång mellan olika visstidsjobb, går in och ut ur arbetslöshet eller in och ut ur arbetsmarknaden. Det gäller särskilt personer med svag arbetsmarknadsställning, som utrikes födda, personer med låg utbildning och äldre.

Detta framgår av en ny studie som genomförts av forskare vid Göteborgs universitet och forskningsinstitutet Fafo i Oslo. Studien… baseras på arbetskraftsundersökningar från Sverige och Norge under åren 1997–2011, en period då Sverige fick betydligt mer flexibla regler för tidsbegränsade anställningar (framför allt infördes allmän visstidsanställning i LAS), medan Norge behöll en mer strikt lagstiftning…

En av de viktigaste slutsatserna är att tidsbegränsade anställningar i Sverige mer sällan ledde till starkare ställning på arbetsmarknaden än i Norge. Även när det gäller återvändsgränder (tillfälliga jobb som inte leder till en starkare position på arbetsmarknaden) utmärkte sig Sverige negativt: 32 procent av de visstidsanställda övergick till annat visstidsjobb, ut i arbetslöshet eller lämnade arbetsmarknaden – mot 18 procent i Norge. Dessutom hade Sverige (och har alltjämt) en klart högre andel tidsbegränsade jobb än Norge. Under den studerade tidsperioden ökade visstidsjobben från cirka 10 till 16 procent i Sverige, medan nivån i Norge var relativt stabil kring 9 procent.

Statistiska centralbyrån konstaterade i en analys av tidsbegränsade anställningar under åren 2005–2019 att andelen tidsbegränsat anställda ökat bland äldre, utrikes födda och personer med förgymnasial utbildning… SCB:s analys bekräftar de tidigare studiernas slutsats att visstidsjobb sällan leder till en bättre position på arbetsmarknaden: hela 88 procent av de tidsbegränsat anställda år 2019 gick till annat tidsbegränsat jobb (72 procent), arbetslöshet (5,7) eller lämnar arbetskraften (10,3)…

Debatten om visstidsjobb behöver nu byta fokus, från flexibilitet och avreglering till trygghet och mer reglering. Otrygghetens arbetsmarknadspolitik har nått vägs ände.

German Bender, krönika i Dagens Arena.