Marknaden kan aldrig ställa om till ett ekologiskt jordbruk

Under ett antal år har antalet ekobönder stadigt växt, men inte i den takt som varit målet för regeringen. Produktionen hos ekobönderna har ökat. Men konsumtionen har inte hängt med och då sjunker priserna enligt marknadsekonomins regler. För att öka den ekologiska produktionen av livsmedel i Sverige måste vi införa garanterade priser på ekologiska produkter.

Ungefär en femtedel av klimatpåverkan från människans utsläpp av koldioxid i Sverige kommer från lantbruket. Det ekologiska lantbruket har hälften så stor påverkan på utsläppen som det konventionella jordbruket. I Sverige har det ekologiska jordbruket cirka 20 procent av den odlade arealen. Regeringens mål var att 2020 skulle den ekologiskt odlade arealen vara 30 procent och det har inte nåtts.

Lustgas, som kommer från överskott på kväve i marken, har en växthuseffekt som är 300 gånger större än koldioxid och har en halveringstid på cirka 100 år. Det är UV-ljus och lustgasens omvandling till nitrit i regnvatten som står för nedbrytningen. Det ekologiska jordbruket får sitt kväve från baljväxter och det ger inget överskott. Det är konstgödseln som gör att det konventionella jordbruket har dubbelt så stor klimatpåverkan som det ekologiska.

Det är det ekologiskt jordbruket med djurhållning som är det enda som idag lagrar kol i marken i Sverige. Världens jordbruksmarker har förlorat mellan 50 och 70 procent av sitt ursprungliga humuslager. Det har omvandlats till koldioxid. Förlusten av mull motsvarar i dag 30 fotbollsplaner per minut. Om takten fortsätter kommer den brukbara jorden på planeten vara borta om sextio år…

Men hur är nu livet för ekobönderna? Under ett antal år har antalet ekobönder stadigt växt, men inte i den takt som varit målsättningen för regeringen. Produktionen hos ekobönderna har ökat. Konsumtionen har inte hängt med och då sjunker priserna enligt marknadsekonomins regler. Ekobondens ersättning för mjölk under tredje kvartalet i år sjönk med 25 procent. Detta ger att man beräknar att den ekologiskt brukade arealen kommer att minska för första gången på en lång rad år. Man beräknar att minskningen blir 35 000 hektar.

Åke Paulsson, opinionsartikel i Internationalen.