Kanske det största svek i svensk politik på mycket länge

Läget inom vården är uppenbart ohållbart och har varit det länge. De som fick för sig att pandemin och de larm som då gick skulle ändra på saker och ting trodde fel; pandemin är bortglömd och med den de arbetsvillkor som vårdpersonalen har. Kanske är detta det största svek som begåtts i svensk politik på mycket länge.

Den strejk som nu gått igång är inte total. Ett antal regioner har tagits ut där sammanlagt några tusen sjuksköterskor, med olika inriktning, gått i strejk… Vad är det de slåss mot? Inte mot den allmänna opinionen. Både mina egna stickprovsundersökningar och en opinionsmätning tyder på att folk i allmänhet står upp för Vårdförbundets krav. Vårdförbundet slåss mot sina arbetsgivare i kommuner och regioner, som menar att de inte klarar en arbetstidsförkortning när underbemanningen redan är ett faktum.

Där hävdar jag att arbetsgivarna har fel, om man ser frågan på bara få års sikt. Ty om inte arbetsvillkoren kan förbättras för personalen, ja då lär det bli ännu svårare att rekrytera personal framöver och få dem som redan sliter i verksamheterna att stanna kvar.

Men det finns en annan, större motståndare: Den sittande Tidöregeringen. Den har helt enkelt inte anslagit tillräckligt mycket resurser till regionerna som därför har varslat och stramat åt alltmer.

Resurserna som skulle behöva skjutas till uppgår i själva verket till summor i storleksordningen 25-30 miljarder och detta bara för att bevara kvalitén i vården. Det läge som regeringens vägran att satsa på sjukvården har försatt sjukvården i, har gjort det mycket svårare för arbetsgivarna att tillmötesgå Vårdförbundets krav.

I praktiken är det därför regeringen som är den egentliga motståndaren för de strejkande sjuksköterskorna…

(H)ur det än går i denna strejk så kommer den att göra nytta, nu och i framtiden. Den bidrar mer än mycket annat till att lyfta upp frågan om arbetstidsförkortning på agendan på ett sätt vi inte sett på länge. Nu diskuteras kortad arbetstid allt oftare.

Socialdemokraterna funderar på det, även om de ännu mumlar. Kommunal har utrett det. Och tiden talar för en förkortning av normalarbetstiden. Vi får gå tillbaka mer än ett halvsekel i tiden för att hitta den senaste arbetstidsförkortningen. Sverige är idag ett av de länder där människor arbetar längst…

Det är kampen om tiden, det vill säga makt över det egna livet, som Vårdförbundet nu gått i strejk för.

-Göran Greider, ledare i Dala-Demokraten

Läs mer https://www.dalademokraten.se/2024-06-05/syrrorna-kampar-aven-mot-regeringen-och-framforallt-for-mer-makt-over-sina-liv/