Det är bråttom nu, för att rädda klimat och miljö

Riksdagsvalet närmar sig och den kommande mandatperioden är helt avgörande för klimatet, den biologiska mångfalden och samhället. Tyvärr är läget för vår planet akut. Men många svenska politiker verkar inte inse det. En rad miljö- och klimatbeslut går nu i helt fel riktning. Skutan måste vändas!

Sverige har idag klimatmål som talar om att vi ska nå netto-nollutsläpp 2045, men det är långt från tillräckligt. För att kunna klara Parisavtalets 1,5-gradersmål är det helt avgörande att hålla nere mängden växthusgaser som släpps ut i atmosfären. Tyvärr har de flesta partier en politik som försvårar möjligheterna att nå Parisavtalet och bidra till den biologiska mångfalden.

WWF anser därför att Sverige behöver skärpa sina klimatmål och införa en nationell utsläppsbudget som binder oss till att genomföra stora utsläppsminskningar redan nu. FN:s klimatpanel, IPCC, har tagit fram en global koldioxidbudget som skulle ge en rimlig chans att hålla temperaturökningen under 1,5 grader. En svensk utsläppsbudget med utgångspunkt i IPCC:s globala budget skulle sätta ett tydligt tak för hur mycket växthusgaser vi kan släppa ut och visa att Sverige ligger i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål…

Den biologiska mångfalden och naturliga motståndskraften i Sveriges skogar är hotad. Den svenska skogen har varit och är fortsättningsvis under hårt tryck. Avverkning av de sista resterna av naturskog och ett intensivt skogsbruk har lett till en riktig artkris. Kalhyggesmetoden, som idag bedrivs på 97 procent av den brukade skogsarealen, har lett till att minst 420 skogsarter är hotade idag, men förmodligen fler. De här biologiskt fattiga skogarna är också känsliga för skador…

Under de senaste två åren har den biologiska mångfalden nedprioriterats. Skatte-lättnader och skatteundantag har införts när det gäller användning av fossila bränslen. För dagens och framtida generationer måste Sverige vända skutan. Det innebär utmaningar men även möjligheter för fler gröna hållbara jobb och friskare ekosystem.

Gustaf Lind, generalsekreterare WWF, ledare i Dala-Demokraten.