Därför är vi köttätare bra för miljön

 Av hänsyn till klimat och biologisk mångfald bör vi äta 300 gram kött per person och vecka. Bakgrunden är att vi inte konstant odla grödor för människomat på våra åkerjordar utan måste med jämna mellanrum (efter ca 4–6 år) odla gräs, kallad vall, i minst två år för att konstruera en mångfald som begränsar parasiter och sjukdomar, förbättrar mullhalt och jordstruktur samt tillför kväve genom biologisk kvävefixering.

När vallen betas av kor eller klipps 2–3 gånger per år tröttas ogräs ut och återväxten av gräs och klöver lagrar in koldioxid respektive kväve från luften. Det gör att behovet av gödsel och bekämpningsmedel blir mindre när vallen bryts och produktionsodlingen startar. Det gräs och klöver som klipps lagras som hö och ensilage som används som vinterföda till nötkreatur vars gödsel sedan tillbakaförs marken.

Därför är vallen en del av det ekologiska kretsloppet. Vallodling är också ett regelkrav för att få använda KRAV-märket i eko-odling. Att låta klippet förmultna är inte bara ett resursslöseri utan skulle i sin tur ge ifrån sig växthusgaser vid förmultning…

Det gräs, örter och klöver som växer på vallar och naturbeten kan inte konsumeras av människor eftersom vi inte kan bryta ned cellulosa. Därför behövs betande, idisslande djur som får och nötkreatur. De beräkningar som jag har gjort, och som verifierats av representanter från LRF och WWF är att vi kan äta ca 300 gram kött per person och vecka, dvs två köttmiddagar. Detta är en hållbar köttkonsumtion ur ett svenskt perspektiv. I tillägg får vi mjölk och i dag kommer 56 procent av allt kött från mjölkproduktionen…

Slutligen måste man komma ihåg att det ur klimatsynpunkt är mycket stor skillnad på vilket nötkött vi äter. Importerat kött och djur som är snabbuppfödda på kraftfoder står längst ned på klimatstegen och har liten betydelse för biologisk mångfald. Det nötkött som är absolut mest hållbart att konsumera är naturbeteskött. Dessa djur föds upp enbart på gräs och helt utan grödor som skulle kunna användas som människomat.

Så om du verkligen vill göra en insats för den biologiska mångfalden, ät mindre kött och välj svenskt kött från betande djur.

-Karin Bonde, debattartikel i Expressen