Bostadsbristen kan bara byggas bort

Ofta sägs att varje sysselsatt byggnadsarbetare genererar ytterligare tre sysselsatta i arbetsmarknaden som helhet. Med samma logik drar varje arbetslös byggnadsarbetare med sig ytterligare tre arbetslösa.

Bostadsbyggandet tappar fart, Sveriges Byggindustrier räknar med att 41 000 bostäder påbörjas under 2020. Det är drygt hälften av det behov som finns av nya bostäder…

En starkt bidragande orsak till uppbromsningen måste tillskrivas det osäkra läget som uppstod efter valet 2018, och riksdagens godkännande av M+KD budgeten.

Enligt Boverket råder bostadsbrist i 240 av landets 290 kommuner. Sett till befolkningen som helhet lever 94 procent av Sveriges befolkning inom ett område med bostadsbrist.

Hyresgästföreningen konstaterar krasst i sin rapport att “aldrig tidigare har så många varit mambos mot sin vilja!”. 2019 bor mer än var fjärde ung vuxen kvar i föräldrahemmet. Det betyder att cirka 238 000 unga vuxna är ofrivilliga mambos.

Jag är vid det här laget luttrad när jag lyssnar på företrädesvis borgerliga politiker som på allvar tror att det är marknaden, under flagg av fri hyressättning och avskaffade regleringar, som skall råda bot på bostadsbristen. Detta är ett system som har prövats tidigare i Sverige och inte lyckats skapa annat än en ökad ojämlikhet och bostadsmisär.

Det är inte frånvaro av politik som är lösningen; tvärtom. Vi behöver en aktiv bostads- och arbetsmarknadspolitik. Utan bostäder kan inte arbetsmarknaden fungera, eftersom företagen inte kan expandera då blivande anställda inte kan flytta till jobben.

Det enda som förmått att påverka denna utveckling historiskt är en aktiv politik, som till exempel när Sverige under 60- och 70-talet byggde miljonprogrammet, och bildade våra allmännyttiga bostadsföretag. Det är de svagaste grupperna i samhället som drabbas hårdast av bostadsbristen…

Det finns en orsak till att rätten till en bostad är en del av de mänskliga rättigheterna, och är inskriven i vår svenska grundlag: Bostaden är inte vilken handelsvara som helst.

-Mikael Johansson, ledare i Målarnas Facktidning