Biltrafiken måste minska

En del av byggnadsarbetet (i centrala Umeå) syftar till att främja framkomligheten för gång och cykel i stan. Det här görs bland annat för att kommunen ska nå sitt 65 procent mål. Målet innebär att minst 65 procent av alla resor för dem som bor i Umeå tätort ska göras med kollektivtrafik, cykel eller till fots till 2025.

Effekten av att gång, cykel och kollektivtrafik främjas blir att vi som hushåll uppmanas till andra transportvanor för att röra oss så smidigt som möjligt i centrala Umeå. Det här är en nödvändig förändring. Biltrafiken måste minska för att vi ska kunna möta klimatförändringen…

Högerns mantra om att det är elektrifieringen som är hela lösningen är just det, ett mantra. Frågan måste ses från ett helhetsperspektiv. Det är trots allt många steg i produktionskedjan innan en elbil ens kan nyttjas. Råvaror behöver utvinnas, transporteras för att till sist kunna omformas till olika bildelar. Batteriet är en central komponent i elbilar. Till batterierna används mineraler och metaller som utvinns genom gruvbrytning. Men det är sen gammalt är gruvbrytning också påverkar miljön.

Det handlar om förändrad landanvändning, utsläpp till mark och vatten, erosion, utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. Effekterna från den förändrade landanvändningen ansamlas och finns kvar i området under en lång tid.

En faktorerna som avgör hur stor gruvbrytningens miljöpåverkan blir är efterfrågan på mineralerna och metallerna som bryts är. Ju större efterfrågan, desto större miljöpåverkan. Det här gör att miljöeffekterna från elbilarna ökar i takt med gruvbrytningen.

Genom att blint upprepa högerns mantra om fordonsflottans elektrifiering bortser en även från elektrifieringens miljöpåverkan. Lösningen på bilens inverkan på miljön är inte så enkel som ett byta ett drivmedel mot ett annat.

Ett sätt att minimera effekterna från dels, nuvarande fordon, dels elektrifieringen är att jobba för att vi kör mindre bil. Umeå kommuns arbete för att främja andra transportmedel blir i det ljuset jätteviktigt.

Edit Zimmerman, ledare i Folkbladet i Västerbotten.