Äldreomsorgens låga status öppnar för smittan

Trots att strategin i Sverige att hantera Coronapandemin i stor utsträckning handlat om att skydda de äldre så har smittan tagit sig in i både äldreboende och hemtjänst. Men varför är så många förvånade över denna utveckling?…

Äldreomsorgen i Sverige har länge varit under stark press och personalens arbetssituation har försämrats under flera decennier. Antalet platser i äldreboenden har minskat drastiskt och som en följd har de äldre som bor där liksom de som får hjälp från hemtjänsten en mer komplex sjuklighet än tidigare.

Därtill har äldreomsorgen drabbats av resursåtstramningar och organisationsförändringar inspirerade av New Public Management. Detta har fått konsekvenser för personalens villkor, både i äldreboende och i hemtjänsten. Arbetstakten och tidspressen har ökat, allt fler arbetar underbemannat, handlingsutrymmet har minskat liksom tiden för stöd från kollegor och chefer. Allt fler känner sig kroppsligt och psykiskt uttröttade efter arbetsdagen och många vill sluta i jobbet.

“Mer resurser till äldreomsorgen är en självklar förutsättning för att förbättra personalens arbetsvillkor och därmed möjligheter att ge god omsorg utan att riskera sin egen hälsa.”

Coronakrisen blottar brister som funnits i äldreomsorgen i flera decennier och synliggör behovet av förändringar på såväl kort som längre sikt – för både de äldres och personalens skull! Arbetsscheman måste läggas så att det finns tid för återhämtning. Arbetet måste organiseras så att kontinuiteten förbättras och det vardagliga handlingsutrymmet ökar, detta så att personalen har möjlighet att möta äldre personers varierande behov.

Bemanningen måste öka och det måste finnas tillräckligt med tid både för omsorgsarbetet och för stöd från kollegor och chefer. Timanställda måste få fastare anställningar. De som saknar utbildning eller behöver mer kunskap om hygienrutiner måste få adekvat utbildning och omedelbart stöd av sjukvårdskunnig personal. I vissa situationer behövs adekvat skyddsutrustning – och kunskap om hur den ska användas.

Mer resurser till äldreomsorgen är en självklar förutsättning för att förbättra personalens arbetsvillkor och därmed möjligheter att ge god omsorg utan att riskera sin egen hälsa. Men det handlar om en större förändring än så. Själva omsorgsarbetet måste uppvärderas – på allvar!

—Marta Szebehely, Rebecka Strandell och Anneli Stranz, debattartikel i Kommunalarbetaren.