Populär blåbärsskog som Sveaskog planerar att avverka framöver i naturreservatet Hedlandet. Foto: Kristina Bäck.

Riv upp skötselplanen för naturreservatet Hedlandet!

I Södermanlands län är endast fyra procent skog formellt skyddad, enligt statistik från Sveriges Miljömål. Trots detta fortsätter avverkningarna av de sista ytorna oskyddad skog i länet. Ett exempel är det statliga bolaget Sveaskog som kalavverkar skog och kör sönder mark mitt i naturreservatet Hedlandet i Eskilstuna kommun.

De flesta av Södermanlands skogar är idag helt omvandlade till produktionsskogar. Det vill säga trädodlingar, som avverkas när träden är endast 70–80 år gamla. Men 70-80 år är för kort tid för att många arter ska kunna överleva.  Det tar exempelvis i genomsnitt över 300 år innan en tall duger som boträd åt kungsörn. Det som en gång har varit rika, vackra och artrika skogar ersätts av trädplantager, där endast ett fåtal arter trivs.

Att avverka skog på det sätt som pågår nu är ohållbart för både klimat och biologisk mångfald. Kol lagras i rotsystemen och jorden i skogarna. Men detta kollager frigörs vid avverkning och bidrar till uppvärmningen av klimatet. I många fall tar det över 100 år för kollagren i en avverkad skog att återgå till det kollager som fanns innan skogen avverkades. Det är tid som vi inte har idag.

Det bästa för klimatet är att låta våra skogar stå och lagra kol, vilket är vetenskapligt underbyggt. Det anser bland annat 11 000 forskare från 159 länder som under hösten 2019 gick ut med ett upprop.

Vi är i en klimatnödsituation och för att hindra en miljömässig katastrof så krävs det att all resterande gammelskog i världen måste skyddas, skriver forskarna.

Förstörelsen av naturen måste stoppas och naturområden återställas för att absorbera koldioxid och skapa bättre förutsättningar för biologisk mångfald, enligt uppropet.

Vi människor har nått långt i vår teknologiska utveckling men en sak klarar vi inte- att återskapa försvunna arter. De tusentals arter på jorden som nu dör ut är borta för evigt. Förlusten av livsmiljöer, vilket det svenska skogsbruket är medskyldig till, är en stor orsak till att drygt 1 800 skogslevande växt- och djurarter i Sverige är rödlistade idag.

Skogsindustrin påstår att skogsbruket är hållbart. Men i FN:s granskning av länders skogsskydd hamnar Sverige betydligt lägre än Amazonas-skövlande Brasilien.

Ett aktuellt exempel i Eskilstuna kommun är avverkningarna i naturreservatet Hedlandet. 58 procent av naturreservatet ska avverkas med produktionsmål av markägaren statliga Sveaskog. I själva verket innebär detta att all skog i naturreservatet kraftigt fragmenteras och det blir stora hyggen överallt. Trots att det finns fridlysta arter i skogarna. Tre exempel är tjäder, talltita och spillkråka som behöver intakta skogar:

Tjädern missgynnas när skogen blir fragmenterad och när äldre skog avverkas och ersätts med täta plantskogar, enligt Artdatabankens Artfakta:

För en kontinuerlig förekomst av tjäder krävs att andelen lämpliga tjädermiljöer är minst 25 procent inom en sammanhängande skogsyta av minst 300 hektar.

En sammanhängande skogsyta i den storleken kommer inte att finnas kvar när Sveaskog är färdiga på Hedlandet.

Talltitan, vilken är rödlistad som nära hotad (NT), missgynnas av att skogen fragmenteras. Kalavverkning av större delar av dess revir innebär att reviret överges, enligt Artfakta.

Spillkråkan är också nära hotad (NT). Det står om den i Artfakta:

Även om arten klarar sig i områden med intensivt trakthyggesbruk är modernt skogsbruk det största hotet, med korta omloppstider och täta, homogena ungskogar.

Nygjord avverkning med markberedning i naturreservatet Hedlandet. Foto: Michael Lander

Det är sorgligt att inte ens i ett naturreservat kan fåglar, djur, växter, insekter och människor få en fristad från skogsbruket. Även om skogarna i reservatet inte är så gamla och skogsbruk redan har påverkat området tidigare, så kan naturvärdena öka om skogarna får stå ifred.

Friluftslivet förstörs: Naturreservatet är viktigt för friluftslivet och det finns svamp, blåbär och lingon som många besökare gillar att plocka. När skogen huggs ned försvinner allt detta. Det tar 60 år för blåbärsris att helt återhämta sig efter en avverkning. Och de svampar som finns i marken försvinner.

Skog med vandringsled som Sveaskog ska avverka framöver i naturreservatet Hedlandet. Foto: Kristina Bäck.

Lövträd avverkades: I skötselplanen för reservatet står det att lövträd ska sparas vid avverkningar. Men förra året avverkades många lövträd. De hamnade bland annat i virkeshögar som märktes upp som biobränsle. Dessa träd som kunde ha fått stå kvar och vara boträd till fåglar och insekter, men bidrog istället med mer koldioxid till atmosfären: Först vid avverkningen, sen vid förbränningen. I en färsk rapport från EU kommissionens forskningscentrum (European Commission’s Joint Research Centre) framgår det att EU:s klimatmål undergrävs och att ekosystemen förstörs genom uttag av biobränslen.

Sönderkörning av mark: I den östra delen av naturreservatet Hedlandet är det nu stora, fula hyggen och mycket sönderkörd mark. I områden med kraftiga körskador förändras hydrologin vilket leder till urlakning av humus, näringsämnen och starkt giftigt metylkvicksilver.

Sveaskog har kört igenom ett kärr i naturreservatet Hedlandet och orsakat stora körskador. Foto: Michael Lander.

Vindkraftverk ska byggas intill reservatet. Något som kommer att påverka hela miljön negativt. 290 meter höga med lampor som blinkar dygnet om. Det är känt sedan tidigare att skuggan från rotorbladen har en stressande effekt på tjäderkycklingar. Att hangvindar kan suga åt sig rovfåglar och föra dem mot de roterande bladen. Att insekter och fladdermöss stressas av blinkandet och av ljudet och dör. Att infraljudet även stör både människor och betande djur vida omkring. När skogarna mot västra delen av reservatet är avverkade finns heller inget skydd mot vindkraftsparken.

Liknande exempel som Hedlandet finns i Nyköpings kommun, där både Nynäsreservatet och Janstorpsskogens naturreservat utsatts för kalhuggning och annan ovarsam avverkning.

Sveaskogs skogar som tillhör staten bör gå till det allmännas bästa- till kollager, biologisk mångfald och till rekreation. Inte till kortsiktiga ekonomiska vinster, särskilt inte skogar i naturreservat. Vi vill därför att skötselplanen för naturreservatet Hedlandet rivs upp och att nya föreskrifter förbjuder skogsbruk med produktionsmål. Vi vill att vindkraftparken stoppas. Den ska inte byggas intill ett naturreservat.

Kristina Bäck, styrelseledamot i föreningen Skydda Skogen och medlem i Sörmlands Skogsgrupp,

Pia Björstrand styrelseledamot i Naturskyddsföreningen Nyköping-Oxelösund

Tanja Lokamo, Brita Sundelin, Britt-Marie Sundell, alla medlemmar i Sörmlands Skogsgrupp

Omställningsnätverket Nyköping

You May Also Like