Skorstensfejeri – ett yrke förenat med flera riskfaktorer…

Inga fler sotare på Eskilstunas hustak

Från och med nu går Eskilstunas sotare inte längre upp på taken. Med den nya metoden – stavsotning – kommer arbetet i stället att utföras nedifrån och inifrån skorstenen. Och fördelarna är flera – mindre nedsmutsning för kunden, en betydligt säkrare arbetsmiljö för sotaren och en effektivare metod, som skapar renare rökkanaler och därmed ett mer brandsäkert resultat.

Eskilstuna Kommun har upphandlat Eskilstuna Sotnings AB för sotning och brandskyddskontroll. Avtalet gäller fram till 2025, med möjlighet till förlängning i ytterligare högst två år. Från och med 1 juli i år infördes också en ny taxa gällande sotning och brandskyddskontroll.

Fallolyckor och cancer

– Skorstensfejaryrket är överrepresenterat när det gäller cancer och även hårt drabbat av fallolyckor. Därför är det angeläget att göra de förändringar som går för att minska riskerna för dem som arbetar med att förebygga eldstadsrelaterade bränder, säger Camilla Dahlén, räddningstjänstchef.

Stavsotning

Från och med juli i år är det bara vid den obligatoriska brandskyddskontrollen som taken bestigs av sotare i Eskilstuna. Stavsotning innebär i stället att sotaren rengör skorstenen (där det är möjligt) nedifrån med stavar och en sotarviska som roterar med hjälp av en skruvdragare. Ibland kan det fortfarande behövas tillträde till tak om det finns huvar, kajnät eller om sotaren fastnar med staven.

För den som har en eldstad som är godkänd att elda i, och som finns med i det kommunala registret, så kommer information om tid för sotning respektive brandskyddskontroll cirka två veckor innan det är dags. Ägarbyte behöver anmälas till Eskilstuna Sotnings AB. Till hösten införs också en digital bokningstjänst, där det går att boka om respektive avboka sin sotartid.

Den nya sotningstaxan

Den nya taxan är kraftigt förenklad så att det ska bli lättare för fastighetsägaren att förstå vilken kostnad som kan förväntas. Eftersom sotning underifrån tar längre tid att genomföra höjs kostnaderna för rengöring, men i gengäld kommer kostnaden för brandskyddskontroll i stället att sänkas något.

Läs också: