Stora brister i arbetsmiljön inom äldreomsorgen

Mellan 2017 och 2019 genomförde Arbetsmiljöverket en riktad tillsyn av 172 kommuner och 25 privata vårdnadsgivare inom äldreomsorgen. I slutrapport skriver verket att det förekom stora risker och brister.

Nästan nio av tio arbetsplatser inom äldreomsorgen visade på brister i arbetsmiljöarbetet. Bland annat gör arbetsgivarna sällan gör riskbedömningar för arbetstagarna. Det fanns sällan några skriftliga riskbedömningar för personalens arbetsuppgifter och brister följdes inte upp.

I föreskrifterna slås fast att arbetstagare ska ha kunskaper om arbetet och dess risker. Enligt Arbetsmiljöverket betyder en god arbetsmiljö att arbetstagare i hemtjänst och äldreboenden inte ska bli sjuka eller skadade i arbetet.

I 87 procent av de inspektioner som gjordes fanns så stora brister att Arbetsmiljöverket ställde krav på åtgärder mot arbetsgivarna. Vid uppföljande inspektioner konstaterades i många fall att brister fanns kvar. Myndigheten underrättade arbetsgivare om att följden kunde bli beslut om vitesföreläggande eller verksamhetsförbud.

Inspektionerna gällde i första hand arbetsmiljöförhållande för arbetstagare, alltså inte för vårdtagare. Om arbetstagare inte informerats om riskerna i arbetsmiljön och om hur de ska skydda sig får det allvarliga konsekvenser för dem, men också för de äldre som de ska vårda.

Coronaviruset hade 2017-2019 ännu inte drabbat världen och Sverige. Men så här i efterhand är det ju inte konstigt att så oerhört många äldre blev smittade av viruset när inte ens personalen så sent som för ett år sedan visste hur de skulle skydda sig själva och andra…

Sverige har 290 kommuner. Många av dem har tecknat avtal med privata vårdnadsgivare. Arbetsmiljöverket har nu en läxa att göra. Se till att inspektera resten av kommunerna och alla berörda privata vårdnadsgivare.

Tro inte att de omedelbart kommer att ta till sig erfarenheterna. Sådan är dessvärre inte verkligheten.

—Nils Tyreskog och Göran Jergefalk, insändare i Dagens Nyheter.