Stoppa den nya utlänningslagen!

Förslaget till ny utlänningslag ligger nu på riksdagens bord. Målet sägs vara en långsiktig migrationspolitik med regler samstämmiga med övriga EU, minskad invandring och förbättrad integration…

Vi är kritiska till att ansvariga politiker bortser från forskning som pekar mot att lagförslaget kommer att misslyckas med dessa mål, och att lagen kommer att få allvarliga effekter både för de drabbade människorna och det svenska samhället.

Forskning visar att majoriteten av de som söker asyl i Sverige kommer från länder i krig och konflikt. En stor andel har upplevt trauman och livshotande händelser och den psykiska ohälsan är mycket hög. Detta påverkar möjligheterna att lära sig ett nytt språk och påbörja ett nytt liv.

Stora forskningssammanställningar visar att möjligheterna till rehabilitering i det nya landet ändå är goda, särskilt för barn och unga. En förutsättning är att man ges möjlighet att avsluta sin flykt och lägga sina trauman bakom sig. Grunden är att livssituationen upplevs säker och trygg, att framtiden ter sig förutsägbar. Det aktuella lagförslaget innebär tvärt emot att uppehållstillstånd i Sverige som regel blir tillfälliga. Under många år kommer barn, kvinnor och män som drabbats av krig och våld därmed att leva i permanent osäkerhet.

Forskning visar att tillgång till och stöd från familj och närstående är av stor vikt efter traumatiska händelser. Särskilt för barn har familjesplittring mycket allvarliga effekter…

Lagen kommer att leda till en permanent osäkerhet för skyddsbehövande människor, påtvingade familjesplittringar och därmed försämrad hälsa för barn och vuxna som tvingats på flykt från krig och våld för att söka skydd i vårt land. Detta försämrar påtagligt människors förutsättningar för en snabb integration.

Vi befarar att en situation med stora grupper av sårbara traumatiserade människor som under långa perioder tvingas leva med tillfälliga uppehållstillstånd och påtvingade familjesplittringar kommer att bidra till ett Sverige som ytterligare glider isär, med ökade spänningar som följd. Höjda krav på inkomst och bostad riskerar att gynna den organiserade brottslighet som utnyttjar förtvivlade människors desperation.

Henry Ascher, professor i folkhälsovetenskap, Sahlgrenska akademin och Åsa Backlund, filosofie doktor i socialt arbete, Stockholms universitet samt ytterligare 100 forskare. Göteborgs-posten.