Socialdemokraterna måste ändra sig om kärnvapen!

Hållningen till kärnvapen blir en av de viktigaste frågorna vid den kommande socialdemokratiska partikongressen. Motioner har inlämnats med krav om ett tydligt stöd till FN-konventionen om ett direkt förbud mot kärnvapen. Sverige hade varit pådrivande i arbetet med den text som antogs med bred majoritet av en FN-församling 2017. Förbudet skulle träda i kraft när 50 medlemsstater hade ratificerat konventionen.

Den gränsen passerades förra året och konventionen har därmed en folkrättslig tyngd. Men från svensk sida har aldrig kommit något beslut om ratificering.Regeringen hade fått signaler från Washington om att en sådan åtgärd inte skulle uppskattas. Den enmansutredare som regeringen tillsatte tog också ställning mot en ratificering. Han hävdade att en sådan position skulle “försvåra Sveriges militära och säkerhetspolitiska samarbeten”…

Det nu publicerade internationella programmet gör en markering om att det är arbetet med icke-spridningsavtalet (NPT) som är det viktiga i sammanhanget. Ja, ambition bakom den processen är absolut viktig: att uppmuntra kärnvapenstaterna till nedrustning och andra länder att avstå från att tillägna sig till sådana vapen. Problemet är förstås att framstegen varit så begränsade.

Det har påståtts att det skulle föreligga en motsättning mellan arbetet inom ramen för icke-spridningsavtalet och förbudskonventionen. Det argumentet är inte seriöst. I själva verket samspelar förbudskonventionen med den ursprungliga avsikten bakom icke-spridningsavtalet.

Att länder som inte utrustat sig med kärnvapen gör klart att de motsätter sig existensen av sådana vapen i andra länder kan rimligen inte uppfattas som sabotage mot förhandlingsförsök inom ramen för NPT. Det är snarare tvärtom. Argumenten för att vi nu inte bör fullfölja vårt arbete för kärnvapenförbudet är inte övertygande.

Konventionen är förstås inte perfekt men den spikar en viktig princip om att innehav och användning av kärnvapen ska vara förbjudna.Den ger en tydlig signal om att vi nu måste ta på allvar de ohyggliga konsekvenserna av krigföring med sådana vapen. Påtryckningar från Washington ska vi förstås ta på allvar, men de kan inte få styra vårt agerande i denna ödesfråga.

Thomas Hammarberg, riksdagsledamot (S), debattartikel i Dagens Arena.