Skyll inte smittspridningen på personalen!

På äldreboenden har arbetsgivaren organiserat verksamheten så att personal rör sig fritt mellan våningarna, i stället för att öka kontinuiteten minskar man den. Om allt för många vårdar en och samma boenden hur ska vi då minimera smittspridningen.

I vissa kommuner får inte personal ha skyddsutrustning om inte den vi vårdar har symtom. Och den som sedan avgör om test ska göras är sköterska, alltså den som inte har bäst kontroll över de boende är den som ska avgöra. Dagligen går hemtjänstpersonal in hos vårdtagare utan att ha tillgång till munskydd och visir.

På god väg in i den andra pandemivågen är jag orolig över hur det kommer att bli för hemtjänsten? Redan i dag är skyddsutrustningen bristfällig och kontinuiteten är ännu sämre där än inom boenden. Dagligen går hemtjänstpersonal in hos vårdtagare utan att ha tillgång till munskydd och visir. För var munskydd och visir ska användas är det sjuksköterskan som avgör.

Det verkar som arbetsgivaren över lag följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Rekommendationer som inte på något vis säger att all personal inom vård och omsorg ska använda munskydd och visir vid nära omvårdnadsarbete. I stället för att lägga skulden på personalen borde FHM ha tydligare rekommendationer och arbetsgivaren borde organisera verksamheterna så att smittspridningen minskar.

Hur? Enkelt! Lyssna på oss som dagligen utsätts för risker. Vi vill ha en bemanning så vi slipper täcka upp för varandra, så att kontinuiteten ökar. Ge oss åtminstone tillgång till munskydd och visir i nära omvårdnadsarbetet. Det är inte applåder och hyllningar som skyddar mot corona.

—Jessica Almroth, debattartikel i Kommunalarbetaren.