Över 400 miljarder har försvunnit från välfärden

 Allt mindre resurser läggs på att stötta samhällets svagaste.Sveriges sammanlagda offentliga utgifter 2019 hade i reella tal minskat med drygt 462 miljarder jämfört med år 2000.

I löpande penningvärde ser det visserligen ut som en ordentlig ökning på drygt 1167 miljarder, men korrigerar man siffrorna för löneökningar och inflation, folkökningen och välfärdsbolagens vinstuttag… Då visar sammanställningen i stället en systematisk försvagning av samhällets resurser. Alla politikområden har dock inte drabbats lika…

Sammantaget alltså minusposter på 500 miljarder i reala tal och plusposter motsvarande 38 miljarder. När det gäller minskningarna så ligger de, räknat i kronor, framför allt på de offentliga verksamheter som riktar sig till medborgare som behöver stöd. Utbildning, hälso- och sjukvård samt socialt skydd har på tjugo år minskats med 416 miljarder.

När det däremot gäller satsningar står sektorn för näringslivsfrågor för 32 miljarder av den sammanlagda ökningen på 38 miljarder. Siffrorna ger belägg för ytterligare ett konstaterande:

Uppställningen… visar att allt mindre resurser läggs på att stötta samhällets svagaste medan vissa ökningar har skett vad det gäller det som nationalekonomerna kallar “näringslivsfrågor” och framför allt är infrastrukturella satsningar.

Martin Hedén, essä i Dagens Arena.