Notan är utskriven, hur ska den betalas?

Det pris som det västerländska samhället måste betala för sin höga materiella levnadsstandard är ett ökat koldioxidinnehåll i luften, försurade sjöar och vattendrag, otjänligt grundvatten, radioaktivitet i haven, allmänt förekommande kommunala soptippar och slamdeponier av allehanda slag med stora läckagerisker till grundvatten av bland annat nitratkväve som följd. Priset är således satt, notan är till och med utskriven men vi tvistar om betalningssättet.

-Lars Christersson,  professor i växtfysiologi, Uppsala, Sveriges Natur Nr 4/95, sidan 21.