Byggföretagen klagar på att människor tar ansvar för sin boendemiljö

Under Allhelgonahelgen sade organisationen Byggföretagen i ett torftigt uttalande att medborgarna har ett mycket stort ansvar för att byggandet av nya bostäder är så lågt som vi kunnat notera de senaste åren. Branschen menar att det faktum att lokalbefolkningen vill påverka planerna för och kvaliteten på nya bostäder i sin närmiljö ökar bostadsbristen. Detta genom att försena och därmed fördyra allt byggande.

I uttalandet fokuserar man på storstäderna, men kritiken gäller uppenbarligen generellt. Det som är mest provocerande i byggbolagens klagan, där man kräver att Plan- och Bygglagen (PBL) revideras i syfte att minska medborgarnas möjligheter att överklaga detaljplaner, är att man kraftigt önskar förminska demokratins roll i samhället. Att inte ha möjlighet att påverka närmiljön i sitt boende är ju att utestänga mänskor från en grundläggande mänsklig rättighet.

Dessutom ignorerar man helt alla andra faktorer som påverkar bostadsbyggandet. Det gäller så allvarliga omständigheter som den sittande regeringens slopade subventioner för byggande av hyreslägenheter, otillräckliga statsbidrag till kommuner och regioner som hämmar investeringar i lokal infrastruktur, monopolsituationen inom materialindustrin med skyhöga kostnadsökningar som följd, byggföretagens höga vinstkrav etcetera…

Det faktum att alltför många kommuner idag tillåter byggföretag att själva skapa nya detaljplaner utöver att generellt ge dem stort inflytande över nya detaljplaner innebär ofta en stark provokation mot i första hand den direkt berörda lokalbefolkningen.

Det är exempelvis mycket vanligt att byggbolagen vill bygga höghus i småhuskvarter, och få in maximalt antal hus och lägenheter i varje område där man vill bygga, önskar bebygga varenda grönyta i befintlig bebyggelse och exploatera gröna oaser i våra tätorters boendemiljöer. Om detta har byggbranschen inget att säga. Att folk blir förtvivlade över sådana tilltag är ju högst naturligt.

Drivkraften hos många byggnadsföretag – goda undantag finns ju alltid – är ju inte i första hand att skapa genomtänkta och fullvärdiga boende- och servicemiljöer i samråd med befolkningens helhetsönskemål. Det vi ser i verkligheten är ju att bolagen bygger där som de snabbast kan skapa önskade vinster. Det blir ofta höga hus med bostadsrätt och knappast flerfamiljshus med hyresrätt för de många medborgarna. Detta är ju ett faktum som direkt hindrar att öka det svenska bostadsbyggandet.

I stället för att analysera de egna misslyckandena, bostadsmarknadens styrmekanismer och den allt sämre konkurrensen i byggandet hänger man ut medborgarna som sabotörer. Vad kan vi vänta av konstruktiva initiativ från sådana företag i framtiden?

-Ronny Svensson, ledare i Dala-Demokraten

Läs mer https://www.dalademokraten.se/2023-11-13/ar-byggforetagens-fiasko-medborgarnas-fel