Vi lever i Karl Marx´ tid

Marx underströk att det måste finnas en materiell grund för samhällsförändringar. Eller med hans egna ord: “Ett produktionssystem går inte under förrän tiden är mogen, inte förrän produktivkrafterna omöjligt kan rymmas längre i de gamla produktionsförhållandena. Från att ha varit utvecklingsformer för produktivkrafterna förvandlas produktionsförhållandena till bojor. Då inträder en period av social revolution.”…

Vi lever alltjämt i Karl Marx tid, i ett samhälle präglat av djupa klasskonflikter, främlingskap och extrema skillnader i makt, inflytande och inkomster. Den kapitalägande överklassen är rikare och mäktigare än någonsin. Och drömmen om ett nytt slags samhälle, som den är formulerad i Det kommunistiska manifestet, är lika vacker som då det skrevs i mitten av 1800-talet: “I stället för det gamla borgerliga samhället med dess klasser och klassmotsättningar framträder en sammanslutning i vilken var och ens fria utveckling är förutsättningen för allas fria utveckling.”

– Bjørgulv Braanen i Aftonbladet Kultur med anledning av 200-årsdagen av Karl Marx födelse 5 maj 1818.